กลุ่มย่อยของหวยใต้ดิน ในประเทศไทยของเรา ประมาณกี่แบบ 1

กลุ่มย่อยของหวยใต้ดิน เปรียบเทียบรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีอัตราการจ่ายแล้วแต่เจ้ามือแต่ละเจ้าว่าแจ้งอัตราการจ่ายเท่าไหร่

กลุ่มย่อยของหวยใต้ดิน

ประกอ บไ ปด้ วย 4 กลุ่ม


การเลื อกซื้อเ ลข 3 ตัวและ 2 ตัวใน หวยใต้ ดิน นั้น จะ มีวิธี การเล่ นในรูปแ บบที่แตก ต่างกัน

ทั้งสิ้น 4 กลุ่ม รวมเ ป็น 8 ลักษณะ ดังต่อไ ปนี้


กลุ่มย่อยของหวยใต้ดิน

กลุ่มที่ 1 เล่น เลข ตัวเดี ยว หรือ เลข วิ่ง มี 2 ลักษณะ
ลักษ ณ ะเล ขวิ่ งบ น และ วิ่ งล่าง ของ หวย ใต้ดิน
ลัก ษณะ เลข วิ่ง บน และ วิ่งล่าง
1.1 วิ่งบน เป็นก ารซื้อเล ขตัวเดี ยวที่ ตรง กับ ผลของเ ลข 3 ตัวตรง (3ตัวบน) ซึ่งเล ขตัวที่เ ราแทงจะอยู่ ในตำแหน่ งใดก็ไ ด้ถือว่าถู กทั้งหมด อัตราการจ่า ผลตอ บแทนจ ะอยู่ที่ บาทละ 3 บาท

1.2 วิ่งล่าง เป็นการซื้อเลขตัวเดียวที่ตรงกับผลของเลขท้าย 2 ตัว ของลอตเตอรี่ ซึ่งเลขตัวที่เราแทงจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ได้ถือว่าถูกทั้งหมด อัตราการจ่ายผลตอบแทนจะอยู่ที่ บาทละ 4 บาท


กลุ่ ม ที่ 2 เลข อื่นๆ มี 2 ลักษณะ มีเ ฉพ าะ ในบ าง เ ว็บ
2.1 เลข 3 ตัวหน้า คือการแ ทงเลข 3 ตัว ให้ตร งกับผล รางวั ลเลขหน้า 3 ตัว ขอ งลอตเ ตอรี่ ซึ่งมีอยู่ 2 รางวัล ชุดตัวเลข ที่สามาร ถแทง ตั้งแต่ 000-999 รวม 1000 หมายเลข เมื่อ ถูกมีอัตรา การจ่าย บาทละ 280-450 บาท แล้วแ ต่เว็บ

2.2 เลข 3 ตั วหลัง คือ การแ ท งเลข 3 ตัว ใ ห้ตรง กับผ ลรางวั ลเลขท้ าย 3 ตัว ขอ งลอตเ ตอรี่ ซึ่งมีอยู่ 2 รางวัล ชุดตัวเลข ที่ส ามารถ แทง ตั้ง แต่ 000-999 รวม 1000 หมายเลข เมื่อถูก มีอั ตราการ จ่าย บาทละ 280-450 บาท แล้วแต่เว็บ


เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก

ดาราถูกหวย อู้หูวแก้บนใหญ่

ต้ น ต ะ เ คี ย น 3 พ่ อ แ ม่ ลู ก ไ ม่ เ ชื่ อ ต้ อ งเ ชื่ อ

ป ร ะ เภ ท ข อ ง หว ยอ อ น ไ ล น์

หวยยี่กี กว่าจะรู้จริงฟัง มาเยอะ ต้อง อ่านเอง

แทงขั้ นต่ำ 1 บ าท เท่านั้ น จ่าย สูงสุด ตอ นนี้ บาทละ 900

เล ข เ ด็ ด ง า น ก ฐิน ชื่ อ ดั ง