กำนัน ต. ทับปริก จ. กระบี่ ดวงเฮง ถุกหวยรางวัลที่ 1 3ใบ แก้บนใหญ่

ในเมื่อประมาณ11วันที่ผ่านมา คือเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2563 จากเรื่องราวของ นายศุภชัย เกิดสุข อายุ 59 ปี กำนัน ต. ทับปริก อ. เมือง จ. กระบี่ ดวงเฮง

คน ดวงเฮง ถูกหวย รางวัลที่ 1 เลขชุด 3 ใบและได้มาแก้บนชุดใหญ่ หมายเลข 837893 งวดที่ 37 ชุดที่ 27

วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา รับเงิน 18 ล้านบาท ท่ามกลางความดีใจของคนในครอบครัวและเพื่อนบ้าน

ที่ วัดคลอง ใหญ่ หมู่ 6 ต. ทับปริก อ. เมืองกระบี่ นายศุภชัย เกิดสุข กำนัน ต.ทับปริก ได้นำข บวนกลอ งยาว​พร้อมนา ง รำ ซึ่ ง เ ป็น เพื่อนบ้าน ในหมู่บ้าน

มารำ แก้บน ด้านหน้าศ าลา พ่อท่ านรอด

และพ่ อท่านทอง ซึ่งเป็นสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์​ที่ประชาชนใน ต.ทับปริก ให้ความเคารพนับถือ พร้อมกับจุดประทัด 2 หมื่นนัดถวาย โดยมี นายชัยวุฒิ บัวทอง

นายอำเภอ​เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เข้าร่วมในพิธี

กำ นัน​ ศุภ ชัย เปิดเผ ยว่า ก่อนที่ หว ย จะออ กในงวด ที่ผ่านม า

ตนได้มาบ นบาน กับพ่อ ท่านรอด และ พ่อท่า นทอง ซึ่งชาวบ้า นเล่ ากัน ว่าหลังจ ากมรณภ าพ​ ชาวบ้า นก็ได้นำ สังข ารของพ่อ

ท่านทั้ง 2 มาเผาบริเ วณดังกล่ าว ผ่าน มานับ 100 ปี สังขา รขอ งพ่อท่า นทั้ง 2 กลา ย เป็ น จอ มปลว ก

โผล่ ขึ้ นมา โด ยสั งขาร ของ พ่ อ ท่าน รอด สูงปร ะมาณ 2 เมตร

ส่วน พ่อท่ านท อง สูง ป ระม าณ 50 เซ นติ เมตร​ ซึ่งชา วบ้านเชื่ อว่าเป็นตั วแท นของพ่ อท่านทั้ง 2 และ

เป็ นสิ่ง ศัก ดิ์ สิทธิ์ ที่ชาว บ้า นเค าร พบูชา

กำ นั น ศุภชัย​ กล่าวอีกว่า ตนจะ นำเงิ นร างวัลส่ วนหนึ่งที่ ได้จาก การ ถูกสลาก กินแ บ่งรัฐ บาล​ จัดสร้า งเ หรี ยญ ​ พ่ อท่า นรอ ด แล ะพ่อ ท่าน ทอง ที่ได้ บน บานไว้ โดย เงินรา ยได้นำ มา สร้า งเ มรุให้ กับวั ดที่ยัง ไม่มีต่ อไป 

หลังจา กทำพิ ธีแก้ บนจุด ประ ทัด 2 หมื่นนัด ชาวบ้ านก็ได้แ ห่กันไปดู เลขประทั ดนำไปซื้อ หวยงวดที่จะถึง ชุด แรก 8822 ชุดที่ 2 เลข บน 53 ล่าง 362

และ ขณะ ที่ทำพิธีไ ด้มีพ่ อค้าแม่ ค้า มาร อขา ยหวย เลขม งคลที่ต รงกับเ ลขปร ะทัดถูกคอ หวย กวาดซื้ อเ กลี้ย งแ ผง

เว็บหวยออนไลน์ในตอนนี้ มีมากมายหลายเว็บแต่เว็บที่เรามั่นใจมาตลอดคือเว็บ tookhuay.

เรื่องที่น่าสนใจ

ห น้ าแร ก

ชา ว บ้ า น พ า กั น ไ ป ข อ พ ร ไ อ้ ไ ข่ ที่ วั ด น้ำดิบ หลัง มีกระ แสถูกห วย

หวย เด็ด ๆงวด16/11/63

แนวทาง เลขเด็ด หวยฮานอย คิดอย่างไร เข้าจริงมั๊ย

แทงขั้นต่ำ 1 บาท เท่านั้น จ่าย สูงสุด ตอนนี้ บาทละ 90

ป ร ะ เ ภ ท ก า ร แ ท ง ห ว ย อ อ น ไ ล น์ ที่ ค น นิ ย ม