กุมารจุกดำ ใครว่าไม่รู้จักจะตีน้า ให้หนุ่มถูกหวยมาแล้วนับยี่สิบงวด

กุมารจุกดำ วัดสว่างอารมณ์ ให้หนุ่มๆและชาวบ้านถูกหวยมาแล้วกว่าสิบยี่สิบงวดและเป็ยร้อยๆคนเลยนะ รอบนี้ไม่พลาดส่องเลขเด็ด เซียมซีไปเสี่ยงโชคในงวด 30/12/63

เ ผ ย ค ว า ม ใ น ใ จ อี กว่า ตั้งใจมาขอเลขเด็ดจากกุมารจุกดำโดยเฉพาะ ที่ผ่านมาเคยมาขอแล้วได้โชคกลับไปทุกครั้ง โดยได้โชคจากการเขย่าเซียมซีร่วม 10 ครั้ง แต่ถูกไม่มาก เลยติดใจต้องมาอีกทุกงวด หลังจากกราบไหว้ขอพรเสร็จได้เขย่าเซียมซี 3 ครั้ง ได้เลข 6, 13, 15 ครั้งนี้หากถูกอีกจะกลับมาแก้บนให้ หรือถ้าได้โชคใหญ่จะซื้อทองมาถวายให้กุมารจุกดำ.

โ ด ย เ ห ตุ ก าร ณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในครั้งนี้นั้น คือเมื่อสองวันที่ผ่านมาคือวันที่ 21 ธ.ค. 2563

ไ ด้ มี ก า ร ร าย ง า ย ร า ย ง าน มาว่า ณ สถานที่ วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี

ทั้งเรื่องบรรยากาศภายในวัด ผู้คนที่เดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์น้อยลงบ้างจากสถานการณ์ต่างๆในประเทศเรา แต่ทว่าก้ยังคงมีบรรดานักเสี่ยงโชคเดินทางมาขอโชคลาภภายในวัดกันอยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะบริเวณทางขึ้นศาลาการเปรียญ ซึ่งเป็นที่ตั้ง กุมารจุกดำ ซึ่ ง เ ป็ น กุ ม า ร ที่

มี ชื่ อ เ สี ย ง โ ด่ งดั ง ของวัดมายาวนาน

สำห รั บ รู ป ปั้ นกุมารจุกดำ ยังเต็มไปด้วยสิ่งของที่นักเสี่ยงโชคและสาธุชนที่ได้โชคจากกุมารนำมาถวายให้เต็มไปหมด ส่วนด้านหน้ากุมารจะเป็นตู้บริจาค และมีเครื่องเซ่นไหว้บูชา และยังมีกระป๋องเซียมซี วางอยู่ 3-4 กระบอก เพื่อให้นักเสี่ยงโชคเขย่าขอเลข

จากการสอบถาม ผู้ศรัทธามากมาย ได้ความว่า ทุกคนที่มานี่ก็เคยเดินทางมาทำบุญที่ วั ด ส ว่ า ง อ า ร ม ณ์ กันบ่อย

ส่ ว น ใ ห ญ่ ม า ช่ ว ง ก ล า ง ๆ ก่ อ น วั น ห ว ย อ อ ก

แ ต่ ก็ ไ ม่ ป ร ะ ม า ท นำ เ อ า

เ ค รื่ อ ง ป้ อ ง กั น ม า พ ร้ อ ม ทั้ ง เจลล้างมือ, ผ้าปิดปาก เพื่อป้องกัน

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

กุมารน้องเก้าแผลงฤทธิ์งวดนี้

เลขเด็ดประจำเดือนของหลวงพ่อสมหวัง

สูตรหวยรัฐบาลที่ไม่ยากจริงๆ

กุมารจุกดำไม่ใช่เล่นๆให้โชคมาเยอะนะเนี้ย