จำนวนเลขท้าย ที่ออกตรงกับวันพระ ในรอบ 26 ปีที่ผ่านมา

จำนวนเลขท้าย ที่ออกในรอบ 26 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537-2563 มีเลขท้ายอะไรกี่ตัวและออกอะไรไปบ้าง แต่จะต้องเป็นวันที่ตรงกับวันพระนะ

รางวัลที่ 1 ที่มีความแปลกให้ทุกคนได้สนใจ

 • 16 กันยายน 2557     772269
 • 16 พฤษภาคม 2552   111411
 • 16 กรกฎาคม 2541    599991
 • 1 ตุลาคม 2540         444413

จำนวนเลขท้าย

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออ
เลขครั้ง
070
175
262
371
469
574
686
767
872
969

จำนวนครั้งเลขท้าย 3 ตัวที่ออกในวันพระย้อนหลัง 26 ปี

 • ออก 3 ครั้ง  155  716
 • ออก 2 ครั้ง 061  075 086  089  148  192  216  251  346  356  375
  390  445  474  571  582  598  606  639  656  669  689  705
 • 743  823  863  872  902  904  924  935
 • ออก 1 ครั้ง  003  005  006  012  017  031  032  043  046  063  065 
  076  081  088  091  098 
  101  103  112  114  125  139  141  147  150  154  156  159  160 
  161  162  164  167  173  180  186  190
  217  224  229  233  236  237  245  246  255  257  261  263  264
  269  275  280  284  296  297 
  301  302  305  308  310  311  313  314  316  328  335  342  362 
  364  368  372  381  385  386  389  397 
  401  407  408  414  415  418  429  431  435  437  458  459  461 
  467  477  480  482  486  490 
  502  509  518  520  524  529  540  543  544  556  558  559  564 
  570  583  585  587  592  594  597 
  600  627  630  644  645  647  654  655  661  664  673  676  687 
  688  696  698 
  713  719  726  732  735  736  739  744  746  751  761  767  768 
  771  780  784  790  791  796 
  800  801  802  806  807  808  810  819  832  838  847  848  854 
  858  866  868  877  882  892 
  903  906  910  912  913  927  933  941  945  946  952  953  968 
  976  981  989  996
จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออก
เลขครั้ง
08
110
213
314
414
513
619
710
818
913

จำนวนครั้งเลขเดี่ยวของเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในวันพระย้อนหลัง 26 ปี

 • เลข      6       ออก       19      ครั้ง
 • เลข      8       ออก       18      ครั้ง
 • เลข      3       ออก       14      ครั้ง
 • เลข      4       ออก       14      ครั้ง
 • เลข      2       ออก       13      ครั้ง
 • เลข      5       ออก       13      ครั้ง
 • เลข      9       ออก       13      ครั้ง
 • เลข      1       ออก       10      ครั้ง
 • เลข      7       ออก       10      ครั้ง
 • เลข      0       ออก       8        ครั้ง

จำนวนครั้งเลขท้าย 2 ตัวที่ออกในวันพระย้อนหลัง 26  ปี

 • ออก 4 ครั้ง  98
 • ออก 3 ครั้ง  86
 • ออก 2 ครั้ง  03  06  13  25  42  47  51  53  57  66  69  87  88  94
 • ออก 1 ครั้ง  02  07  10  11  16  17  21  22  24  26  28  29  33  34
  35  36  39 44  46  49  52  54  58  62  63  64  65  68  76  78  81
  83  90

จำนวนเลขท้าย

เรื่องที่น่าสนใจ

ห น้ าแร ก

เขี้ยวพญานาค ขอได้ไหว้ถึง โอ้โห

มารู้จัก “หวยอ อนไลน์” หวยแนวใ หม่ตามโลกที่เปลี่ยนไปทุกวันในยุคสมัย 4.0

ป ร ะ เ ภ ท ก า ร แ ท ง ห ว ย อ อ น ไ ล น์ ที่ ค น นิ ย ม