จุดโชคลาภ ภายในบ้านทำความเข้าใจกับที่อยู่อาศัยตัวเองก่อนเรา

ตามหลักฮวงจุ้ยในบ้าน เราสามารถเช็ค จุดโชคลาภ ในบ้าน เราได้ ไม่กี่วิธีนัก หรอกครับ และวันนี้ เราก็จะพูดถึ งเรื่องของ ทิศ ทางแล ะชัย ภูมิตำ แหน่งน ะครับ

วิธี การก็ไม่ ากครับ เพียงแ ค่ทำความเข้าใจกับ จุดโชคลาภ ในบ้านกันก่อน ว่าคืออะไร

และการเช็ค จุดโชคลาภ เทียบได้จาก วิธีเหล่านี้

  1. ดูจาก ทิศทาง
  2. ดูจา กชัยภู มิในบ้าน

​ซึ่งวิธี หลัง นี้จะ อยู่ตำแหน่ง ที่ ทแยงมุ ม กับ ปร ะตูบ้าน นั่นเอง ถ้า ประตูบ้าน อยู่ตรงกลาง ตำแหน่ง โ ชคลา ภก็จะอยู่ มุมทแยงทั้ง ซ้ายขวา ถ้าประตูอยู่ ทางขวา จุดโชคลาภ ก็จะอ ยู่ทางซ้ายของ มุมบ้าน ส่วนประตูอยู่ทา งซ้าย จุด โชค ลาภก็อยู่มุม ขวา

          ส่วน วิธี แรก ค่อ นข้าง ยุ่งยาก เพรา ะ ต้อง คำนวณ การ เ ดินของดาว ทั้ง 9 ดวง แต่สรุปได้ ว่าจะ พิจา รณาจากทิศ หลัง บ้าน เป็น ห ลัก คือ บ้า นทิศเหนือ จุดโชค ลาภอยู่ ทาง ทิศเหนือ จุดสนับสนุน ทิศตะวั น ตกเฉียงใต้ หรือมุมขวา ของ หน้า บ้าน

บ้าน ทิศ ตะวันตก จุดโชคลาภ อยู่ ทิศ ตะวันออก หรือ หน้าบ้าน จุดสนับสนุนอยู่ ทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ หรือมุมขวาของหลังบ้าน

บ้านทิศต ะวันอ อกเฉีย งใต้ จุดโชคลาภอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จุดสนับสนุน อยู่บริเวณ หน้าบ้าน

บ้านทิศใต้ จุด โชคลาภ อยู่ทิศ ใต้ หรือ ห าบ้ าน จุด สนับสนุน อยู่ทิศ เห นือ

บ้านทิศ ตะวัน ออกเฉียงเหนือ จุดโชคลา ภอยู่ทิศต ะวันออก เฉียงเหนือ จุดสนับสนุ นอยู่ ทางทิศใต้ หรือ มุมซ้า ยของหน้าบ้ าน

บ้านทิศ ตะวันออก จุดโชค ลาภอยู่ทิศตะวัน ตก หรือตรงกลาง ของหน้าบ้าน จุดสนับสนุน อยู่ทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือ หรือขวามื อหน้าบ้าน

บ้านทิศตะ วันตกเฉียง เหนือ จุดโชคลา ภอยู่ทิศตะวันตก เฉียงเหนือ หรือหลัง บ้าน จุดสนับส นุนอยู่ทิศตะวัน ตก หรือหลังบ้าน ด้านขวา

บ้านทิศตะ วันตกเฉียงใต้ จุดโชคลาภอยู่ ทิศตะวันออก เฉียงเหนือ หรือหน้าบ้าน จุดโชคลาภอยู่ ทิศตะวันออก หรือมุมซ้าย ของหลังบ้าน

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก

เลขเด็ดเซียมซีรอบนี้ที่ไหน คลิ๊ก

สำหรับคำศัพท์ ที่ต้องรู้กับการ แทงหวยออนไลน์

ชาวบ้านพากันไปขอพรไอ้ไข่ที่วัดน้ำดิบหลังมีกระแสถูกหวย

ประเภท การแทงหวยออนไลน์ ที่คนนิยม