ชาวบ้านยกขบวนพากันนำของมาเซ่นไหว้ ไอ้ไข่ ขอโชคอีกแล้ว

เหตุการณ์ ชาวบ้านยกขบวนพากันนำดอกไม้ ธูปเทียน ไข่ต้ม ประทัด ไก่ชนมาเซ่นไหว้ขอโชคลาภ จาก ไอ้ไข่ อีกแล้วนะครับ บ่อยจริงๆ แอดตามตลอด

เว็บหวย เว็บหวยที่ดีที่สุด ซื้อหวยไทยออนไลน์ ง่ายๆ เช็ค อัตราจ่ายหวย ได้ทันทีด้วย

ที่ TOOKHUAY

เมื่อเดือนก่อนประมาณวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ได้มีการายงานจากทีมของผู้สื่อข่าว ถึงเรื่องราวของ ไอ้ไข่

รายงานว่าได้มีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ต่างพากันนำดอกไม้ธูปเทียน ไข่ต้ม ประทัด ไก่ชน เข้ามาเซ่นไหว้ กุมารเทพไข่ หรือไอ้ไข่ ภายในบริเวณวัดโสมนัสทุ่มท่า ต.ท่าจำปี อ.เมืองจ.พะเยา เพื่อขอโชคลาภ เพื่อนำไปเสี่ยงโชค งวดวันที่ 16 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ 

หลังจากที่ผ่านมา ต่างได้โชคไปตามๆ กัน แบบรับโชคเต็มๆ จนครั้งนี้กลับมาขออีกครั้ง เพื่อรับโชคใหญ่อีกครั้ง ซึ่งเชื่อว่ากุมารเทพ สามารถดลบันดาลให้โชคตามที่ขอจริงแต่จะต้องนำของที่บนไว้มาทำการแก้บนถึงจะได้โชค ตามที่ขอ

ภายในวันนั้นจากที่ทีมข่าวสังเกตุการร์บรรยากาศและเหตุการณ์เบื้องต้นทำให้รู้สึกว่า บรรยากาศ ภายในวัดโสมนัสทุ่มท่า พบว่าได้มีชาวบ้านต่างพากันนำเอาน้ำเขียว น้ำแดง ประทัด รูปปั้นไก่ชน

ต ล อ ด ๆ ไ ป จ น ถึ ง เครื่องเซ่นไหว้อื่นๆนำมาเซ่นไหว้กุมารเทพไข่ หรือไอ้ไข่ พร้อมกับจุดประทัดเสียงดังสนั่นไปทั่วบริเวณวัดตลอดเวลา

โ ด ย มี ผู้ ค น เ ข้ าอ อก วั ด ต ล อ ด ทั้ ง วั น ด้ ว ย เ ช่ น กั น ทำ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ร้ ถึ ง บ า ร มี ข อ ง ไ อ้ ไ ข่ อี ก ค รั้ ง ไ ม่ เ ค ย ห่ า ง ห า ย ไ ป จ ริ ง ๆ

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

เ ว็ บ ห ว ย นี้ ส มั ค ร อ ย่ า ง ไ ร

สลาก ออม สิ นคืออะหยังน้อ

ชี ว ป ร ะ วั ติ เ ส ด็ จ เตี่ ย

ส ล า ก อ อ ม สิ น คื อ อ ะ ไ ร