ชีวประวัติเสด็จเตี่ย ทำไมผู้คนถึงเชื่อมาตลอดว่าท่านให้เลขมอบโชค 2

พวกเรา จะ พาเพื่อนๆทุกคน มาร่วมย้อนรำลึกนึกถึง ชีวประวัติเสด็จเตี่ย ที่ยาวนาน และ ทำไม ผู้คนถึงเ ชื่อ มาตลอดว่า ท่ านเป็นผู้เมตตาให้เลข มอบโชค


ชีวประวัติเสด็จเตี่ย

เ รื่ อ ง ร า ว ชี วิ ต ส่ ว น พ ระอ ง ค์ ข อ ง เ ส ด็ จ เ ตี่ ย

ทางด้านชีวิตส่วนพระองค์อภิเษกสมรสกับ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์ พระธิดาในสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ กรุณาพระราชทานน้ำสังข์ในพิธีอภิเษกสมรส ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง แต่ในภายหลัง พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์ ทรงน้อยพระทัยพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ และปลงชีพพระองค์เองด้วยยาพิษ

เว็บหวย เว็บหวยที่ดีที่สุด รวบรวมหวยออนไลน์ ซิ้อหวยไทย หวยหุ้น ได้มากมายมาให้แล้วครับที่ TOOKHUAY

ด้านความสามารถของท่านก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าท่านเก่งแค่ไหนและอะไรบ้าง

ง า น พ ร ะ นิ พ น ธ์
  • เพลงดอกประดู่ (เพลงสัญลักษณ์ของกองทัพเรือไทย)
  • เพลงเดินหน้า (เดิมแบ่งเป็น 2 เพลง ชื่อ “เกิดมาทั้งทีมันก็ดีอยู่แต่เมื่อเป็น” และ “เกิดมาทั้งทีมันก็มีอยู่แต่ทุกข์ภัย”) สันนิษฐานว่าทรงพระนิพนธ์ขึ้นในช่วงที่ทรงออกจากราชการในสมัยต้นรัชกาลที่ 6
  • เพลงดาบของชาติ ทรงพระนิพนธ์ไว้เป็นโคลงสี่สุภาพ
  • เพลงสรรเสริญพระบารมี สำนวนขับร้องของทหารเรือ (ขึ้นต้นว่า “ข้าวรพุทธเจ้า เหล่ายุทธพลนาวา…”)
  • พระคัมภีร์ อติสาระวรรค โบราณะกรรม และปัจจุบันนะกรรม เป็นสมุดข่อยตำราแพทย์ไทยแผนโบราณที่ทรงเขียนด้วยพระองค์เองเมื่อ พ.ศ. 2458
ม ว ย ไ ท ย

ก ร ม ห ล ว ง ชุ ม พ ร เ ข ต อุ ด ม ศั ก ดิ์ ท ร ง เ ป็ น ผู้ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้านมวยไทย และในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงเป็นผู้ฝึกสอนให้กับนักมวยต่างจังหวัด ทั้ง นายทับ จำเกาะ, นายยัง หาญทะเล, นายตู้ ไทยประเสริฐ และนายพูน ศักดา ซึ่งเป็นนักมวยที่มีฝีมือชาวโคราช

ง า น ศิ ล ป ะ

กร ม ห ล ว ง ชุ ม พรเขตอุดมศักดิ์ ยังมีความสามารถในด้านศิลปะ โดยพระองค์ได้ทรงเขียนภาพพุทธประวัติไว้ที่ผนังโบสถ์ของวัดปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท อันเป็นภาพเหตุการณ์ที่พระโคตมพุทธเจ้าทรงพบปัญจวัคคีย์ ซึ่งเป็นผลงานที่ยังคงปรากฏสืบมาจนถึงปัจจุบัน และได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผลงานที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง

ไปต่อตอนที่ 3 นะครับ

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

หน้าแรก

ชีวประวัติเสด็จเตี่ย ทำไมผู้คนถึงเชื่อมาตลอดว่าท่านให้เลขมอบโชค 1

ต้นตะเ คียน 3 พ่อ แม่ ลูก ไม่ เชื่อต้อ งเชื่อ

หวยยุค 4.0

สลาก ออม สิ นคืออะหยังน้อ