ชีวประวัติเสด็จเตี่ย ทำไมผู้คนถึงเชื่อมาตลอดว่าท่านให้เลขมอบโชค 1

พวกเรา จะ พาเพื่อนๆทุกคน มาร่วมย้อนรำลึกนึกถึง ชีวประวัติเสด็จเตี่ย ที่ยาวนาน และ ทำไม ผู้คนถึงเ ชื่อ มาตลอดว่า ท่ านเป็นผู้เมตตาให้เลข มอบโชค

เว็บหวย เว็บหวยที่ดีที่สุด รวบรวมหวยออนไลน์ ซิ้อหวยไทย หวยหุ้น ได้มากมายมาให้แล้วครับที่ TOOKHUAY


มาดู ชีวประวัติเสด็จเตี่ย ที่ ทุ ก ค น เ ค า ร พ รักกัน

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ เกิดมื่อวันอาทิตย์ แรม 3 ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2423 มีพระนามเมื่อแรกประสูติว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ เป็น พระราชโอรส พระองค์ที่ 31 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว

นับเป็นพระองค์ แรกที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาโหมด ป.จ. ธิดา เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ผู้บัญชาการทหารเรือ วังหลวง และ เป็นน้องสาวร่วมบิดามารดาเดียวกันกับ เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ มีพระกนิ ษฐา และ พระอนุชาร่วมพระมารดา 2 พระองค์ คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา (สิ้นพระชนม์เมื่อทรงพระเยาว์) และ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไช ยาศรีสุริโยภาส (พระนามเดิม:พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้า สุริยงประยุรพันธ์ ต้น ราชสกุลสุริยง) พระองค์นับเป็นพระภาดา (ลูกพี่ลูกน้อง) กับพระนางเจ้ าสุวัทนา พระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยพระมารดาของพระองค์ กับ พระมารดาของพระนางเจ้าสุวัทนาเป็นพี่น้องกัน

พระอิสริยยศ
  • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ (19 ธันวาคม พ.ศ. 2423 – 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447)
  • พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453)
  • พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2463)
  • พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2463 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478)
  • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (10 กรกฎาคม พ.ศ. 2478)

— เรื่องราวการศึกษา —

ท ร ง เ ข้ า เ ป็ น นั ก เ รี ย น ใ น โ ร ง เ รี ย น พ ร ะ ตำ ห นั ก ส ว น กุ ห ล า บ เ มื่ อ มี พ ร ะ ชั น ษ าได้ 13 ปี พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้เสด็จไป ทรงศึกษา ต่อ ณ ประเทศอังกฤษ พร้อมกับ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้น ท ร ง ดำ ร ง พ ร ะ อิ ส ริ ย ศั ก ดิ์ เ ป็ น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า ลู ก ย า เ ธ อ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ในปี พ.ศ. 2436 ทรงเข้า ศึกษาต่อ ในโรงเรียนนายเรืออังกฤษ ในปี พ.ศ. 2439 ต่อจากนั้น ทรงศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทหารเรือ โ ร ง เ รี ย น ปื น ใ ห ญ่ และ โรงเรียนตอร์ปิโด จนได้ เลื่อนยศ เป็นเรือเอก รวมเวลา ที่ทรงศึกษา อ ยู่ ใ น ร า ช น า วี อั ง ก ฤ ษ 6 ปี เ ศ ษ

ไปต่อตอนที่ 2 นะครับ

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก

ข้อดีของการเล่นหวยฮานอย

ต้นตะเ คียน 3 พ่อ แม่ ลูก ไม่ เชื่อต้อ งเชื่อ

หวยยุค 4.0

สลาก ออม สิ นคืออะหยังน้อ