ตอน1 หลักสูตรเซียนคำนวณหวย จากทั่วประเทศที่คัดมาแล้วเน้นๆ

หลักสูตรเซียนคำนวณหวย ที่เราจะนำมาให้อ่านนี้เราทำมาเพื่อให้ทุกๆคนได้นำมาประกิบการตัดสนใจโปรดใช้ความเชื่อส่วนบุคคลเพื่ออ่านและคิดตามเรา

หลักสูตรเซียนคำนวณหวย ที่เรารวบรวมมาให้

1. คำนวณหวยใต้ดิน แ บบ 4 คู่ 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง

สูตรหว ยคำนวณหาเลข 4 คู่ คือ การใช้ผ ลการออกรางวั ลของงวดล่าสุด

 • รา ง วัลที่ 1 
 • สอ งตัว ล่าง 
 • รางวั ลสามตัว หน้า 
 • รางวั ลสามตัว ล่าง 

นำมาใ ส่สูตร 2 สูตรดังนี้

ตัวอย่างวิธีคำ นวณ หวย แบบ 4 คู่

นำตัวเลขม าแทนในสูตรคำ นวณที่ 1 

หลักสิบ สองตั วล่าง + สามตัวหน้า ครั้งที่ 1 หลักร้อย + สามตัว ล่างครั้งที่ 2 หลักร้อย + สองตั วล่า งหลักสิบ (+0+5) ทุกครั้ง

หากเป็ นเลขสองตั วจะใช้เลข ท้ายเ ท่านั้น ซึ่งจะได้ตา มหมายเ ลขดังนี้  

2 + 2 + 2 + 7 (+0+5) คงที่ = 13 ตัดออก เหลือ 3 (+0+5) ก็จะได้ 3 กับ 8

นำตัวเล ขมาแทนใ นสูตรคำ นวณที่ 2

หลัก แสน + หลั กหมื่น + หน่วย รางวัลที่ 1 + สาม ตัวหน้ าครั้งที่ 2 หลักร้อย + สาม ตัวหน้า ครั้งที่ 2 หลักร้อย + สามตัวล่าง ครั้งที่ 2 หลักร้ อย (+0+7) ทุกครั้ง 

ซึ่งจะได้ ตามหมายเ ลขดังนี้  

ขั้นที่ 1 นำเลข 7 + 9 = 16 ตัดเ หลือ 6

ขั้นที่ 2 นำเลข 6 + 7 = 13 ตัดเห ลือ 3

ขั้นที่ 3 นำเลข 2 + 5 + 8 = 13 ตัดออกเหลือ 3

ขั้นที่ 4 นำเลข 3 + 2 (+0+7) ก็จะได้เลข หน้า คือ 5 กับเลข หลั ง คือ 2 (มาจาก 12)

จากนั้นให้นำทั้งหมดสองสูตรมารวมกัน 

สูตรแ รก ได้ 3 กับ 8 

สูตรส อง ได้ 5 กับ 2

 ผลลัพธ์ เลข 4 คู่ก็จะ ได้ 35 , 32 , 85 , 82 

โดยผลลัพธ์ ที่ได้ นี้เ รา จะเลือก นำมา ไว้ใช้ ในการ แทงหว ย งวดต่อ ไปแบ บไม่ปั กหลักไ ด้ใน ทัน ที

2. คำนวณหวยใต้ดิน แบบหลักร้อยบน

สูตรแบบหลักร้อยบนนี้จะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นนิดหน่อยคือคุณจะต้องนำเลขมาใช้เป็นตัวหลักในการผสมตามสูตรแล้วจะนำผลการออกรางวัลเหล่านี้มาใช้

 • เลขรางวัลที่หนึ่ง
 • เลขสองตัวล่าง
 • เลขรางวัลสามมตั วหน้า 
 • รางวัลสามตัวล่าง 

นำผลรา งวัลเห ล่านี้ มาใช้ในการหาเลขงวดถัดไป สิ่งสำคัญใน การบวกเลข เราจะนั บเฉพา ะเลขท้าย เช่น 7+9 เท่ากับ 16 ก็ให้นำเลข 6 มาคำน วณ 

ตัวอย่างวิธีคำนวณหวยแบบสูตรหลักร้อยบน

 • เลขร างวัลที่ หนึ่ง = 798787
 • เลขส องตั วล่าง = 20
 • เลขร างวัลสามตั วหน้า = 210 และ 847
 • รางวั ลสามตั วล่าง = 439 และ 274

จากสูตรให้นำเลข

หลักแสน + หลักหมื่น + หน่วยรางวัลที่ 1 + สามตัว หน้าครั้งที่ 2 หลักร้อย + สามตัวล่างครั้งที่ 2 หลักร้อย (+0+2+1) ทุกครั้ง 

ขั้นที่ 1 นำเลข 7 + 9 = 16 ตัดเหลือ 6

ขั้นที่ 2 นำเลข 6 + 7 = 13 ตัดเหลือ 3

ขั้นที่ 3 นำเลข 3 + 8 = 11 + 2 = 13 จะเหลือ 3 

จากนั้น ให้นำมาบว กตัวเลข คงที่ (+0+2+1) จะได้ผลลัพธ์คือ 3 5 6 คุณสามาร ถนำตัวเลข หลักร้อยนี้ม าใช้ในการแทง งวดต่อไป ได้เลย

ปอลอ ปอลอ. อ่านก่อนจ้าๆ

เรายังมีอีกตอนให้ทุกท่านติดตามและหวังว่าจะได้ดูแลทุกคนต่อ

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

ไหว้พระธาตุปีเกิดนั้นดีมากมายขนาดนี้เลยหรือ

2.ไม้มงคลตามราศีเกิด

วิธีการแทงหวยหุ้นจีน โดยละเอียด

กุมารน้องเก้าแผลงฤทธิ์งวดนี้

เลขเด็ดประจำเดือนของหลวงพ่อสมหวัง

สูตรหวยรัฐบาลที่ไม่ยากจริงๆ

กุมารจุกดำไม่ใช่เล่นๆให้โชคมาเยอะนะเนี้ย