ตอน2 หลักสูตรเซียนคำนวณหวย จากทั่วประเทศที่คัดมาแล้วเน้นๆ

หลักสูตรเซียนคำนวณหวย ที่เราจะนำมาให้อ่านนี้เราทำมาเพื่อให้ทุกๆคนได้นำมาประกิบการตัดสนใจโปรดใช้ความเชื่อส่วนบุคคลเพื่ออ่านและคิดตามเรา

หลักสูตรเซียนคำนวณหวย ตอน 2

3.คำนวณหวยใต้ดิน สองตัวบนตรงๆ

สูตรการ คำ นวณ หวยแ บบสอ งตัวบ นตรงๆ จะมีความค ล้ายคลึง กับ วิธี แรกคือกา รใช้หวย จากงว ดที่ผ่านมาใ นรางวัลที่ 1 และเล ขท้าย 2 ตัว โดยมี หลัก กา รคิดที่จะต้องจ ดจำอยู่ 2 สูตรหลักๆ ดังนี้

สูตรคำ นวณแบบ ที่ 1

แสน+สิบ บน+หน่ว ย บน+หน่ว ย ล่าง+หน่ว ยล่าง+หน่ว ยล่าง+1 (คงที่)

สูตร คำนว ณแ บบที่ 2

แสน+สิบบน+หน่ วยล่าง+7 (คงที่)

ตัวอ ย่างวิ ธีคำ นวณ หวยแบบ 2 ตัว บนต รงๆ

หวยรา งวัลที่ 1 งวดป ระจำวันที่ 30 ธันวา คม 62 ออก 510541 เลข ท้า ยส อง ตัว 81

นำสู ตรคำน วณแบบที่ 1 มาใช้

วิธีคิด 510541  81 จะได้ 5+4+1+1+1+1+1 (คงที่) ได้ผ ลลัพธ์เ ท่ากับ 14 ให้ดึงเล ขหลักหน่ วยที่ได้อ อ กม าเป็น หมา ยเลข 4

4. คำนวณหวยใต้ดิน สองตัวตรงแบบไม่ต้องกลับ

สำหรั บการเ ลือก ใช้ สู ต รคำ นวณหวยสอง ตัวต รงแบ บไม่ต้องกลับ คุณสามา รถเริ่มต้นได้ โดยการดู ผลออกหวยจากงวดที่ผ่านมาว่า ออ ก หม ายเลขใด หลังจากนั้นให้คุณนำ เลขเหล่า นั้นมาใส่สูตรดังนี้

สูตร คำนว ณ แบบที่ 1

ร้อย+สิบล่าง+หน่วยล่าง+หน่วยล่าง+หน่วยล่าง+หน่วยล่าง+4 (คงที่)

สูตร คำ นว ณ แบบที่ 2

แสน+หมื่น+พัน+พัน+สิบล่าง+2 (คงที่)

ตัวอย่างวิธี คำน ว ณหว ยแบบ 2 ตัวตรงไม่ต้องกลับ

นำสูตร คำนวณ แบบที่ 1 มาใช้

ร้อย+สิบล่าง+หน่วย ล่าง+หน่วยล่าง+หน่วยล่าง+หน่วย ล่าง+4 (คงที่) 

ซึ่งเราจะ นำเลขรา งวัลที่ 1 และ เลขท้ ายสองตัว งวดที่แล้วนำ มาใช้ในการ หาผลลัพธ์ดัง ตัวอย่างต่อไป นี้

หวยรางวัลที่ 1 ออก 589227 เลขท้า ยสองตัว 06

วิธี คิด 589227  06 จะได้ 2+0+6+6+6+6+4 (คงที่) ได้ผลลัพธ์ เท่ากับ 30 ให้ ดึงเลข หลัก หน่วยที่ ได้อ อกมา เป็นหม ายเ ลข 0

นำสูตร คำนวณ แ บบที่ 2 มาใช้

แสน+หมื่น+พัน+พัน+สิบล่าง+2 (คงที่) 

โดยใช้ เลขรา งวั ลที่ 1 และ เลขท้ ายสองตังงวดที่ แล้วนำมาใช้ ในการหา ผ ลลัพธ์

ตัวอย่าง

วิธีคิด 589227  06 จะได้ 5+8+9+9+0+2(คงที่) จะได้ ผลลัพธ์เ ท่ากับ 33 ให้ดึงเล ขหลัก หน่วย ที่ได้อ อกมาเป็น หมาย เลข 3

ผลลัพธ์ ที่ได้จา กการคิ ดสูตรกา รแทงหว ยสองตั วตรง แบบไ ม่ต้องกลับใ นงวดถัดไป คือ เลข 03

เพี ยงเท่านี้ คุณสาม ารถนำ เลข 03 ใช้แทงใน งวดถัดไปได้ เลยเป็นอีก หนึ่ง วิธีคำนว ณดีๆ ที่หลายคน ใช้กันเยอะ เห มือน กัน

ปอลอ ปอลอ. อ่านก่อนจ้าๆ

จบครับขอบคุณทุกกคนที่ติดตามนะครับ

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

ไหว้พระธาตุปีเกิดนั้นดีมากมายขนาดนี้เลยหรือ

2.ไม้มงคลตามราศีเกิด

วิธีการแทงหวยหุ้นจีน โดยละเอียด

กุมารน้องเก้าแผลงฤทธิ์งวดนี้

เลขเด็ดประจำเดือนของหลวงพ่อสมหวัง

สูตรหวยรัฐบาลที่ไม่ยากจริงๆ

กุมารจุกดำไม่ใช่เล่นๆให้โชคมาเยอะนะเนี้ย