บทสวดขอหวยหลวงพ่อรวย ให้สมดั่งที่คิดและได้เลขเด็ดมา

บทสวดขอหวยหลวงพ่อรวย วัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา นั้นไม่ยากหากเพียงเรามีใจศรัทธาที่แรงกล้าและเ้ขมแข็งมากพอ

บทสวดขอหวยหลวงพ่อรวย ให้ร่ำรวยเงินทอง

สมัยก่อน ห ล ว ง พ่ อ ร ว ย นั้ น เ ป็ น เ จ้ า อ า ว า ส วั ด ต ะ โ ก ต . ด อ น ห ญ้ านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา แต่ปัจจุบันท่านได้มรณะภาพแล้ว หลวงพ่อรวย มีคนเคารพศรัทธาอย่างมากมาย หลวงพ่อรวยนั้น เป็นพระเกจิชื่อดังจังหวัดอยุธยา บรรดาลูกศิษย์และนักเสี่ยงโชคทราบในชื่อหลวงพ่อรวยวัดตะโก เ ป็ น ต้ น ตำ รั บ เ ล ส ข้ อ มื อ นำ โ ช ค

บ ท ส ว ด บู ช า ห ล ว ง พ่ อ ร ว ย

ตั้งนะโม 3 จบ
สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ
เก รัตน์สะ พระพุทธชิตา

สัมพะโส คุณะวิภา
สัมปัจโต นะรุตตะโม
มหาลาภัง สัพพะสิทธิ
ภะวันตุเม

ถ้าหากทุกท่านอยากรู้ว่ามีดีอะไรก็ขอให้ ล อ ง ห า อ่ า น ข้ อ มู ล อี ก ห น่ อ ย เกี่ยวกับ หลวงพ่อรวย แ ล ะ ล อ ง นำ สิ่ ง ที่ เ ร า นำ มา ใ ห้ ดู กั น ไ ป ท ด ล อ ง ดู น ะ ค รั บ

ปอลอ ปอลอ. อ่านก่อนจ้าๆ

เดี๋ยวเราจะมีประวัติท่านละเอียดๆมาให้อ่านด้วยครับรอกันก่อนน้าา

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

เว็บ ห ว ย นี้ ส มั ค ร อ ย่างไ ร

ส ล า ก อ อ ม สิ น คื อ อ ะ ไ ร

เ ล ข อ อ ก ย้ อ น ห ลั ง วั น พุ ธ

สูต รหวย ของเหล่ าเซีย น