บทสวดขอหวยหลวงพ่อรวย ให้สมดั่งที่คิดและได้เลขเด็ดมา

บทสวดขอหวยหลวงพ่อรวย วัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา นั้นไม่ยากหากเพียงเรามีใจศรัทธาที่แรงกล้าและเ้ขมแข็งมากพอ

บทสวดขอหวยหลวงพ่อรวย ใ ห้ ร่ำ ร ว ย เ งิ น ท อง

สมัยก่อน ห ล ว ง พ่ อ ร ว ย นั้ น เ ป็ น เ จ้ า อ า ว า ส วั ด ต ะ โ ก ต . ด อ น ห ญ้ านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา แต่ปัจจุบันท่านได้มรณะภาพแล้ว หลวงพ่อรวย มีคนเคารพศรัทธาอย่างมากมาย

หลวงพ่อรวยนั้น เป็นพระเกจิชื่อดังจังหวัดอยุธยา บรรดาลูกศิษย์และนักเสี่ยงโชคทราบในชื่อหลวงพ่อรวยวัดตะโก เ ป็ น ต้ น ตำ รั บ เ ล ส ข้ อ มื อ นำ โ ช ค

บ ท ส ว ด บู ช า ห ล ว ง พ่ อ ร ว ย

ตั้งนะโม 3 จบ
สั ม พุ ท ธ ชิ ตา จ ะ สั จ จ า นิ
เก รัตน์สะ พระพุทธชิตา

สัมพะโส คุณะวิภา
สัมปัจโต นะรุตตะโม
มหาลาภัง สัพพะสิทธิ
ภะวันตุเม

ถ้าหากทุกท่านอยากรู้ว่ามีดีอะไรก็ขอให้ ล อ ง ห า อ่ า น ข้ อ มู ล อี ก ห น่ อ ย เกี่ยวกับ หลวงพ่อรวย แ ล ะ ล อ ง นำ สิ่ ง ที่ เ ร า นำ มา ใ ห้ ดู กั น ไ ป ท ด ล อ ง ดู น ะ ค รั บ

ปอลอ ปอลอ. อ่านก่อนจ้าๆ

เ ดี๋ ย วเราจะมีประวัติท่านละเอียดๆมาให้อ่านด้วยครับรอกันก่อนน้าา

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

ไ ห ว้ พ ร ะ ธ า ตุ ปี เกิดนั้นดีมากมายขนาดนี้เลยหรือ

2.ไม้มงคลตามราศีเกิด

วิธีการแทงหวยหุ้นจีน โดยละเอียด

กุมารน้องเก้าแผลงฤทธิ์งวดนี้

เลขเด็ดประจำเดือนของหลวงพ่อสมหวัง

สูตรหวยรัฐบาลที่ไม่ยากจริงๆ

กุมารจุกดำไม่ใช่เล่นๆให้โชคมาเยอะนะเนี้ย