บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ถูกหวย ร้อยกว่าใบ ทุกคนทึ่งซื้อมาจากไหนขนาดนี้

บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ นักแสดง และนักช่วยเ หลือ ขอบ ริจาค จา กสังคม ยัง คงโ ชคดีบ้างแ ม้มีกระ แสมา กมายกร ะจาย ตัวถึงเรื่อง แย่ๆต่ างๆแต่ก็ยังสู้ เสมอ

"บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์" ดวงเฮง ถูกลอตเตอรี่ 169 ใบ รับทรัพย์เน้นๆ

สำหรับชายชื่อบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

ยังคงเดิ นหน้า ลงพื้นที่ ช่วยเหลือ ผู้เดือดร้อนในพื้น ที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  แม้ช่วง ที่ผ่านม าจะมีดราม่าต่ างๆ เข้ามา

แต่ล่าสุดหลังผ่านเรื่องราวมาก็เหมือนเจ้าตัวจะดวงเฮงมาให้ยิ้มได้บ้าง เพราะล่าสุดดวงดีถูกลอตเตอรี่ไปเต็มๆหลายร้อยใบ

ครั้งนี้ถึ งครา วนักแ สด งหนุ่ม ให ญ่ใ จบุ ญ อย่างบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ได้เ ฮกับเขา บ้าง เพราะล่า สุดเจ้าตัว ถูก รางวัลลอต เตอรี่เป็น จำน วน 169 ใบ จัดเต็ม 

โดยเรื่องนี้ ถูกเผยออก มาโดย เฟซบุ๊ก ฅนข่าว ต้นปราการ เป็นภาพ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ที่ยืน ถือลอ ต เ ตอ รี่ที่ถู กรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ของงวดวันที่ 16 พ.ย. เลข 46 จำนวน 169 ใบ อยู่ในมือ เรื่องราวป ระม าณว่า

โดยเมื่อ ไม่กี่วันนี้ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2563 เฟซบุ๊ก “ฅนข่าว ต้นปราการ” ได้โ พส ต์รู ปภ าพ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ถูกลอตเ ตอรี่ที่ถูกรางวัล ถึง 169 ใบ พร้อมร ะบุข้อคว ามว่า “คนดี เทว ดาเห็น ง วดนี้จัดไ ปเบา ะๆ 169 ใบ” ซึ่งโ พสต์ ดังก ล่าวมี แฟนค ลับของ บิณฑ์ บรร ลือ ฤทธิ์ เข้าม าร่วมแส ด งควา มยินดี จำ นว น มาก

สำหรั บการ ออ กรางวัลส ลา ก กิน แ บ่ ง รั ฐ บ าล งวดประจำ วันที่ 16 พ.ย. 2563 โดยรางวัลที่ 1 ออกหมาย เลข 972661 ส่วน รางวัล เลขท้าย 2 ตัว ออก หมายเ ลข 46

เรื่องที่น่าสนใจ

ห น้ าแร ก

หวยยี่กี กว่าจะรู้จริงฟัง มาเยอะ ต้อง อ่านเอง

แทงขั้ นต่ำ 1 บ าท เท่านั้ น จ่าย สูงสุด ตอ นนี้ บาทละ 900

มารู้จัก “หวยอ อนไลน์” หวยแนวใ หม่ตามโลกที่เปลี่ยนไปทุกวันในยุคสมัย 4.0

หวย เด็ด ๆงวด16/11/63

ป ร ะ เ ภ ท ก า ร แ ท ง ห ว ย อ อ น ไ ล น์ ที่ ค น นิ ย ม

เขี้ยวพญานาค ขอได้ไหว้ถึง โอ้โห