ประวัติที่มาของตอนที่ เชิญไอ้ไข่กุมารเทพ วัดตุ้มท่าโสมนัส มาสถิต

ประวัติที่มาของช่วงขณะ ตอนที่ เชิญไอ้ไข่กุมารเทพ วัดตุ้มท่าโสมนัส มาสถิตไว้ณทีวัด ว่าเรื่องราวเป็นมายังไงใครนำมาไว้และทำไมคนศรัทธา

เว็บหวยที่ดีที่สุด ซื้อหวยไทยออนไลน์ ง่ายๆ เช็ค อัตราจ่ายหวย หวยออนไลน์ สมัครได้ที่นี่ ด้วย ได้ทันทีด้วยที่ TOOKHUAY

ประวัติ คร่าวๆ ตอน เชิญไอ้ไข่กุมารเทพ มาอาศัยที่วัด

ด้า น พ ร ะ ค รู ใ บ ฎี ก า ท ศ พ ล ญาณนะเวที หรือครูบาหนุ่ย เจ้าอาวาสวัดโสมนัสตุ้มท่า เผยถึงที่มาของไอ้ไข่ที่วัดว่าเริ่มต้นมาจากที่โยมที่รู้จักกันได้เดินทางไปขอพรสักการะไอ้ไข่ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

แต่ ข ณ ะ ที่ เ ดิ น ทางไปนั้นรถติดยาวและโทรมาถามว่าต้องใช้ระยะเวลายาวนานเลยถอดใจจะเดินทางกลับ จึงบอกไปว่าบอกว่าหากมีใจศรัทธาแล้วต้องไปให้ได้ โยมคนดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลา กว่า 3 ชั่วโมง จึงจะสามารถเข้าสักการะขอพรไอ้ไข่ได้

จากนั้น เ มื่ อ ช่ ว ง ห นึ่ ง เ ดื อ น ที่ ผ่ า น ม า โยมคนดังกล่าวได้นำไอ้ไข่มาถวายที่วัดและบอกว่าสิ่งที่ขอพรกับไอ้ไข่ประสบผลสำเร็จ และบนไว้ว่าจะสร้างไอ้ไข่ 9 องค์

เพื่อถวายให้แก่วัดต่างๆและทางวัดโสมนัส ก็ได้ไอ้ไข่ดังกล่าวมาจำนวนหนึ่งก็นำมาไว้บริเวณปะรำชั่วคราวของทางวัด

ซึ่งหลังจากที่ญาติโยมทราบข่าวก็เดินทางมาขอพรกับไอ้ไข่ของวัด โสมนัสตุ้มท่าและหลายคนบอกว่าสิ่งที่บนบานศาลกล่าวหลังได้ประสบผลสำเร็จ จึงนำเครื่องเซ่นไหว้มาถวายอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ฮือฮากันในพื้นที่แ ล ะ

มี ญ า ติ โ ย ม จ า ก ทุ ก ค น ที่ เ ดิ น ท า ง ม า สั ก ก า ร ะ และขอพร

กับไอ้ไข่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการแก้บนด้วยประทัด

ซึ่ง ล่ า สุ ด มี โ ย ม ค น หนึ่ ง นำ ป ร ะ ทั ด จุ ด ถ ว า ย

ร วม ม า ก กว่ า 100,000 นัด

เนื่ อ งจ า ก ป ร ะ สบผลสำเร็จจากการขอ

ใ ห้ ไ อ้ไ ข่ ช่ ว ย เ ห ลื อ

ปอลอ ปอลอ. อ่านก่อนจ้าๆ

ทุกคนควร ชั่ ง ใ จ ไว้เส มอนะครับจะซื้อจะ แทงอะไรก็เอา แร่พอดีอย่ าซื้อเย อะ จนกระท บรายจ่าย ภายในชีวิ ตเรานะครับ บริหาร ก ารเงิ นดีๆ

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

สลาก ออม สิ นคืออะหยังน้อ

ต้ น ต ะ เ คี ย น 3 พ่อ แม่ ลูก ไม่ เ ชื่ อ ต้ อ ง เ ชื่ อ