ประวัติเทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง 5 ชื่ออู่ลู่เสิน

ประวัติเทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง 5 ชื่ออู่ลู่เสิน คนพื้นที่จึงมักเอาวันที่ 5 ของเดือนแรกถือเป็นวันเกิดของเทพเจ้ากราบไหว้บูชา “อู่ลู่เสิน”

ประวัติเทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง 5 ชื่ออู่ลู่เสิน

อู่ลู่เสิน (五路神) หรือ อู่ลู่ไฉเสิน (五路财神)

มีเรื่องเล่ามากมายเช่นกันเล่ากันว่าเขา เป็น เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง 5ชื่อ อู่ลู่เสิน เขา เป็นเทพเจ้าแห่งความเป็นมงคลที่ปรากฏอยู่ในศาลเจ้าท้องถิ่นของประเทศจีน คนท้องถิ่นจึงมักเอาวันที่ 5 ของเดือนแรกของปีใหม่จีน

หรือที่เรียก ชิวโหงว (初五) ถือเป็นวันเกิดของเทพเจ้าทั้งห้าองค์

และนิยมกราบไหว้บูชา “อู่ลู่เสิน” เสมือนเทพเจ้าแห่งโชคลาภในต้นปีใหม่ด้วย

ในสมัยราชวงศ์ชิง เหยาฟู่จวิน (姚富君) ได้บันทึกไว้ว่า ชาวบ้านในชนบทนิยมกราบไหว้บูชา “อู่ลู่เสิน” และจะจุดธูปขอพรในตำแหน่งทั้งห้าของบ้าน เพราะเชื่อกันว่าเมื่อออกไปนอกบ้านก็จะพบแต่ความมั่งคั่งร่ำรวย

เพราะเทพเจ้าทั้งห้าเปรียบเสมือนเทพแห่งทิศทั้งห้า ไม่ว่าจะหันหน้าไปในทางทิศใดก็ล้วนแต่ร่ำรวยด้วยกันทั้งสิ้นเพราะ

เทพทั้งห้าสถิตอยู่ในทุกทิศทุกทางแล้ว

ในตำนานห้องสินหรือเฟิงเสินเอี่ยนอี้ (封神演义) ได้กล่าวถึงผู้นำของ “อู่ลู่เสิน” ว่าเป็นเจ้าเจ้ากงหมิง

และในภาพเคารพของ “อู่ลู่เสิน” ในศาลเจ้านั้นจะมีเจ้ากงหมิงประทับอยู่ตรงกลาง

และด้านซ้ายขวาจะขนาบไปด้วยเทพเจ้าแห่งโชคลาภอีก 4 องค์

“ อู่ ลู่ เ สิ น ” นั้ น ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด้ ว ย
– เ จ้ า ก ง ห มิ ง (赵公明) ห รื อ เ ท พ ไ ฉ เ สิ น (财神) เทพผู้เป็นหัวหน้าของ “อู่ลู่เสิน”
– เ ซี ย ง เ ซิ ง (萧升) ห รื อ เ ท พ เ จ า เ ป่ า เ ที ย น (招宝天) เทพแห่งการเรียกหาของวิเศษ
– เ ฉ า เ ป่ า (曹宝) หรือเทพน่าเจินเทียน (纳珍天) เทพแห่งการรวมสิ่งล้ำค่าต่างๆ
– เ ฉิ น จิ่ ว ก ง (陈久公) หรือเทวทูตเจาไฉสื่อเจ่อ (招财使者) เทพแห่งการเรียกทรัพย์สิน
– เ ห ย า เ ส้ า ซื อ (姚少司) หรือขุนนางสวรรค์ลี่ซื่อเซียน (利市仙官) เทพแห่งการค้าขาย ดูน้อยลง

แ ล้ ว ก่ อ น ยุ ค ฮ่ อ ง สิ น ?
คนสมัยโบราณจะนับถือดวงดาวกันครับ

ซึ่งจะมีดาวแห่งโชคลาภดวงนึงที่คนจีนโบราณยกให้เป็นเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยก็คือ “ไฉ่ป๋อซิงจิน” หรือ “ไช้แปะแชกุง” (財帛星君) ท่านเป็นคนในยุคราชวงศ์ซาง ชื่อว่าหลี่ฉางเกิง (李長庚)

มีนิสัยชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากด้วยการให้ทรัพย์สินเงินทองเป็นประจำ พอตายคนก็กราบไหว้ท่านในชื่อของเทพเจ้าแห่งทรัพย์สิน ก่ อ น ที่ จ ะ ถู ก ดู โอ้ ท่ า น ปี่ ก า นแ ล ะ ท่ า น จ้ า ว ก ง ห มิ ง ม า แ ย่ ง ค วา ม นิ ย ม ไ ป

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

หน้า แรก

เว็บ หวยที่เรามั่นใใจที่สุดในใจ

หลวงปูหลิวคืออะไร

มิตรชัญบัญชากับโชคลาภที่ทิ้งไว้

หวยออกย้อนหลังวันพฤหัส