พญาเต่างอย มนต์ขลังประจำจังหวัดสกลนคร ที่เป็นที่เลื่อมใส ตอน2

พญาเต่างอย สถานที่ที่ผู้คนบนบาลไว้ขอให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่ เงินทอง โชคลาภ รวมไปถึงขอหวย ไปเล่น หวยออนไลน์ ซึ่งเราจะพาไปดูกัน

มาเริ่มตอนที่ 2 นะครับกับเรื่องของ พญาเต่างอน โดยรวมต่อจากตอนที่ 1

ลักษณะสำคัญของพญาเต่างอยคือเป็นเต่าขนาดใหญ่ เกล็ดบนหลังแต่ละเกล็ดมีรูปพระเกจิอาจารย์ประดับตกแต่ง บนหลังพญาเต่างอยประดับดอกบัวปั้น ในดอกบัวมีสร้อยทอง พระ ของขลังต่างๆ บรรจุไว้พร้อมฉาบปิดแน่นหนา

ค า ถ า บู ช า พญาเต่างอย

ให้ค้าขายดี มีโชคลาภ จุดธูป 3 ดอก ท่องนะโม 3 จบ

อิ มั ง พั น เ ต พุทธ กัสสโป
เถโล มัยหัง พุทธัง ป ร ะ สิ ท ธิ เ ม
ธัมมัง ประสิทธิเม ยะเตมัยหัง
พุ ท ธั ง ปู เ ช มิ ( ก ล่ า ว 3 จ บ)

เลขเด็ดโดนใจแล้ว เรามีเว็บหวยที่ดีที่สุด ซื้อ ห วยออนไลน์ แทงหวยออนไลน์ ห ว ย อ อ น ไ ล น์ เว็บแทงหวยไทย ได้เลยครับ

โดยผู้ที่ใส่เครื่องรางของขลังเหล่านั้นเชื่อว่าจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยและเชื่อว่าหากใครได้มาสักการะบูชาจะทำให้อายุยืนยาวมี โ ช ค มี ล า ภ ก ลั บ บ้ า น ไปทุกคน

ค ว า ม เ ชื่ อ ส่ ว น ตั ว ของแต่ละคนนั้น ไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่ไม่เชื่อก็ไม่ควรลบลู่ เพราะเคยมีชาวบ้านนำเลขจากใบเซียมซีไปเสี่ยงโชค แ ล ะ ไ ด้ ส ม ห วั ง

จึงทำให้คนแห่ไปกราบไหว้ขอพร พญาเต่างอย สกลนคร ใ ห้ มี โ ช ค ล า ภ ค ว า ม สำ เ ร็ จ

ตำนานพญาเต่างอย

ดัง นั้ น จึ ง มี ผู้ เ ดิ น ท า ง ม า ก ร า บ ไหว้และขอโชคขอลาภกับพญาเต่างอยไม่เว้นวัน และหลายๆ คนก็ได้โชคได้ลาภกลับไปจริงๆ

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ต้องใช้วิจารณญาณส่วนบุคคล

แต่หากใครอยากจะลองไปขอพรขอโชคขอลาภจากพญาเ ต่ า ง อ ย ดู ก็ ไ ม่ เ สี ย ห า ย

หรือใครอยากจะไปชมสถาปัตยกรรมอันงดงามของรูปปั้นพญาเต่างอยก็ ส า ม า ร ถ ไ ป เ ที่ ย ว ช ม ไ ด้ เ ช่ น กั น ครับ

ป อ ล อ ป อล อ . อ่ า น ก่ อ น จ้าๆ

ขอบคุณจริงๆนะครับที่อ่านกันจนจบทั้งสองตอน

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

ไ ห ว้ พ ร ะ ธ า ตุ ปี เกิดนั้นดีมากมายขนาดนี้เลยหรือ

2.ไม้มงคลตามราศีเกิด

วิธีการแทงหวยหุ้นจีน โดยละเอียด

กุมารน้องเก้าแผลงฤทธิ์งวดนี้

เลขเด็ดประจำเดือนของหลวงพ่อสมหวัง

สูตรหวยรัฐบาลที่ไม่ยากจริงๆ

กุมารจุกดำไม่ใช่เล่นๆให้โชคมาเยอะนะเนี้ย