พระคาถาบูชาเสด็จเตี่ย ให้ร่ำรวย สมใจอยากดังที่ทุกท่านเคยได้ไป

วันนี้จะพามาดูต่อเลยกับการสิ้นพระชนม์และ พระคาถาบูชาเสด็จเตี่ย จนเกิดเป็นการขอเลข เคารพมากมาย ทั่วไทยเพราะศรัทธาท่านเยอะจริงๆ

พระคาถาบูชาเสด็จเตี่ย

เว็บหวย เว็บหวยที่ดีที่สุด รวบรวมหวยออนไลน์ ซิ้อหวยไทย หวยหุ้น ได้มากมายมาให้แล้วครับที่ TOOKHUAY

สิ้นพระชนม์

ศาลพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่หาดทรายรี ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร ซึ่งชาวชุมพรได้สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แห่งการสิ้นพระชนม์ของพระองค์

หลังจากทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือได้ไม่นาน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้กราบถวายบังคมลาเพื่อเสด็จออกไปรักษาพระองค์ (ลาป่วย) ณ มณฑลสุราษฎร์ เป็นเวลา 1 เดือน เนื่องจากประชวรเรื้อรังด้วยโรคประจำพระองค์มาเป็นเวลานาน โดยประทับพักรักษาพระองค์อยู่ที่ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ระหว่างนั้นทรงถูกฝนและประชวรด้วยพระโรคไข้หวัดใหญ่ พระอาการได้ทรุดลงอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 เวลา 11 นาฬิกา 40 นาที สิริพระชันษา 42 ปี 151 วัน มีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2466 ณ พระเมรุ ท้องสนามหลวง

กองทัพเรือ ไทย ได้ถือเอาวันที่ 19 พฤษภาคม ของ ทุกปี ซึ่งเป็น วันคล้าย วันสิ้น พระชนม์ของพระองค์ เป็น “วันอาภากร”

อิทธิฤทธิ์ของเสด็จเตี่ย

ดังนี้แล้ว เมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์ลง ความรัก และ เคารพเทิดทูนของ ประชาชน ที่มีให้แก่ท่านก็ ไม่ได้สิ้นตาม ท่านจึงกลายเป็น ดังเทพองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คน จึงทำให้ท่านได้รับการนับถือ จวบจนทุกวันนี้               

ด้วยพระเมตตากรุณา ที่มีมาตั้งแต่ครั้งยังทรงมีชีวิต ประชาชนทั้ง หลายจึงหวังพึ่ง พิงพระบารมี  จึงเกิดการ สักการะบูชา เพื่อขอพรจากเสด็จเตี่ย ในทุกๆเรื่อง เพราะเชื่อว่า เสด็จเตี่ยฯ นั้นมีความเมตตากรุณามาก จึงพากันขอพร ตั้งแต่เรื่อง การค้า การงาน การเงิน โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพและเรื่องการเรียน เนื่องจากชื่อของ “หมอพร” ยังตรึงในดวงใจของผู้คน จึงส่งผลใ ห้ผู้ที่ต้องการ ของพรทางด้านสุขภาพ ได้มาบนบานกับท่าน อีกทั้งท่านทรง พระปรีชาสามรถ ทำให้ผู้ที่ต้องการขอพรด้านการเรียน ก็มาบนบานกับท่านเช่นกัน               

——————————————————————————————————

สำหรับความศักดิ์ สิทธิ์ของเสด็จเตี่ยนั้น สิ่งที่เป็นหลักป ระกันถึงค วามศักดิ์สิทธิ์ คือจำนวนพระอนุสาวรีย์ที่ จัดสร้ างขึ้นอีกหลายแห่ง  วัตถุมงคลอย่าง เหรียญห้อยคอ และแม้กระทั้งก ารประกาศตนของผู้ที่นับถือเสด็จเตี่ยว่า เป็นลูกของเสด็จเตี่ยนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่ยืน ยันความศัก ดิ์สิทธิ์ของท่านได้เป็นอย่างดี

วิธีการปฏิบัติบูชาจุดธูป 9 ดอก หรือ 19 ดอกโดยเครื่องสักก าระเป็นด อกกุหลาบแดง, พวงมาลัยดอกมะลิ หรือ ดอกเขี้ยวกระแต, หมากพลู, จุดประทัดถวาย, ยิงปืนถวายด้วยกระสุนจริงหรือถวายสมอเรือ, พังงาเรือ, ปืนใหญ่จำลอง, เรือรบจำลองเครื่องเสวยน้ำตาลเมา ( โปรดเป็นพิเศษ ), เบียร์, บรั่นดี, ซิการ์หรือบุหรี่แบบซิกาแร็ต, น้ำชาจีน, ขนมจีนน้ำพริก (โปรดเป็นพิเศษ), ขนมและผลไม้ไทยทั่วไป กับข้าวแบบไทยทั่วไป (รสจัด), เป็ด, ไก่, ปลา, กุ้ง

สิ่งที่ไม่ควรกระทำ1. การเอาพวงมาลั ยไปสวมพระเศียร2. อาหารที่ปรุ งด้วยเนื้อวัว เนื้อหมู ( โดยเฉพาะพะแนงเนื้อ ห้ามเด็ดขาด มีผู้เคยถวายแล้ว เกิดอาเพศกับผู้นั้น) สำหรับการบวงสรวงกรมหลวงชุมพรนั้น ส่วนใหญ่จะนิย มกระ ทำกันในวั นที่ 19 ธันวาคม อันเป็นวันอาภากรรำลึก หรือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ของ กรมหลวง ชุมพร เขตอุดมศักดิ์ นั้นเอง สำหรับ เครื่องบวงสรวง มีดังต่อไปนี้
1. ข้าวปากหม้อ(ข้าวทัพพีแรกเมื่อหุงเสร็จ)
2. หมูต้ม 1 ชิ้น(ประมาณครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป)
3. ไก่ต้ม 1 ตัว (หรือ 1 ชิ้นถ้าหากมีฐานะยากจน แต่ชิ้นต้องไม่เล็กเกินไป)
4. ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน 1 จาน
5. ขนมจีนน้ำพริก               

วิธีการบน คือให้ตั้ง โต๊ะกลางแจ้ง ปูผ้าขาว พร้อม ข้าวตอกดอกไม้ ธูป เทียน และ เครื่องบวงสรวงด้านบน ก่อนบนต้องตั้ง เครื่องบนครั้ งหนึ่งเมื่อได้ผลแล้ว จะต้องตั้งเครื่องบ นอีกครั้งหนึ่ง แล้วตามด้วยคำบนว่า ข้าพเจ้าชื่อ…..นามสกุล…..ขอบนต่อเสด็จ กรมหลวงชุมพรว่า ขอให้ลูก…..(บอกให้ละเอียด ว่า ที่ไหน เวลาอะไร เรื่องอะไร) ขอให้ลูกได้ ตามที่ปร ารถนา(หรือตามที่บนไว้)และลูกจะนำเครื่องบวงสรวงนี้มาสักการะอีกครั้งหนึ่ง

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก

แห ล่ง ขอหวย เหตุ การ ณ์เด็ดๆช่ วงที่ ผ่าน มา

ส ล า ก อ อ ม สิ น คื อ อ ะ ไ ร

ต้ น ต ะ เ คี ย น 3 พ่ อ แ ม่ ลู ก ไ ม่ เ ชื่ อ ต้ อ งเ ชื่ อ

เล ข เ ด็ ด ง า น ก ฐิน ชื่ อ ดั ง

ป ร ะ เภ ท ข อ ง หว ยอ อ น ไ ล น์