มา รู้จักไอ้ส้มฉุน ถึงวิธีการกราบไหว้ ขอพร ของที่ส้มฉุนชอบกินกัน

มา รู้จักไอ้ส้มฉุน ถึงวิธีการกราบไหว้ คาถา ขอพร ของที่ส้มฉุนชอบกินกัน ว่ามีอะไรบ้าง ต้องใช้อะไร และมีวิธีขั้นตอนในการบุชาบนบานขอพรแบบไหนบ้าง

มา รู้จักไอ้ส้มฉุน เชิงลึกสักนิสสสสน้าาาาา

ไอ้ส้มฉุน วัดทรงเสวย วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ให้เลขแม่นสุด หยุดไม่อยู่!

คาถาบูชาไอ้ส้มฉุน

“อิติ อิติ ส้มฉุน จะมหาเถโร ลาภะ ลาภา ภะวันตุเมฯ”

ของกราบไหว้ บูชา ไอ้ส้มฉุน

 ก่ อ น ที่ จ ะ ไ ป ไ ห ว้ ไ อ้ ส้ ม ฉุ น ม า ดู กั น ว่ า ช า ว บ้ า น เ ข า นิ ย ม ใ ช้ อ ะ ไ ร ไ ห ว้ บ้ า ง

 • ข น ม ลู ก อ ม
 • น้ำ แ ด ง
 • ชุ ด เ สื้ อ ผ้ า สี แ ด ง
 • ข น ม ไ พ่
 • ห นั ง ส ติ๊ ก
 • ช้ า ง ปั้ น

วิ ธี ก ร า บ ไ ห ว้ ข อ เ ล ข เ ด็ ด ไ อ้ ส้ ม ฉุ น !

 1. ตรงไปซื้อของไหว้ ที่จุดแจกจำหน่ายของไหว้
 2. จุดธูป 3 ดอก และตั้งจิตอธิษฐานให้ตั้งมั่น
 3. กล่าวคาถาบูชาไอ้ส้มฉุน
 4. อธิษฐานสิ่งที่อยากได้ ใครอยากได้เลข ก็ขอเลข ขอเรื่องเดียวเท่านั้น!
 5. หลังจากอธิษฐานเสร็จ ก็ปักธูป และถวายของไหว้ได้เลย และเดินไปกระซิบคำขออีกครั้ง!
 6. ขั้นตอนสำคัญสุด! เดินไปเสี่ยงเซียมซี และนำเลขที่ได้ ไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลย!

วิ ธี บ น บ า น ไ อ้ ส้ ม ฉุ น ใ ห้ ถู ก ห ว ย

สำ ห รั บ เ ค ล็ ด ลั บ ข อ ง ที่ ใ ช้ บ น บ า น

ขั้ น ต อ น ก า ร บ น บ า น ใ ห้ ไ ด้ เ ล ข เ ด็ ด

 1. ตรงไปซื้อชุดเครื่องไหว้ ที่จุดแจกจำหน่าย
 2. จุดธูป 3 ดอก พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานให้ตั้งมั่น
 3. ขอให้ไอ้ส้มฉุน ช่วยดลบันดาลเลขให้ตรง ๆ ด้วยเถิด
 4. เมื่อขอพรเสร็จ ให้บนบานด้วยการบอกว่า จะนำอะไรมาถวายถ้าหากถูกรางวัล
 5. เมื่อบนเสร็จแล้ว ก็ตรงไปเขย่าเซียมซีได้! ได้เลขอะไรก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลย
 6. ห้ามลืม! เมื่อถูกหวยตามที่ต้องการ ต้องกลับมาถวายของไหว้ที่บนเอาไว้ด้วยนะ

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก

แนวทาง เลขเด็ด หวยฮานอย คิดอย่างไร เข้าจริงมั๊ย

หวย หุ้นนิเ คอิ ทำ ความเ ข้าด้ วยก ารค่ อยๆอ่ านดิ เชื่อเ ราา

เทคนิคหวยฮานอย เล่นไม่ยากหรอกน้าาา

แนวทาง เลขเด็ด หวยฮานอย เข้าจริงมั้ย