หวยวิ่ง หรือบางกลุ่มเรียกกันว่าเลขวิ่ง คืออะไรและเทคนิคการเล่น

หวยวิ่ง หรือบางกลุ่มคณะมักเรียกกันว่าเลขวิ่งได้เช่นกันซึ่งมันคือ การเลือกซื้อหมายเลขที่คุณรู็สึกถูกใจที่สุดมาเพียงแค่หมายเลขเดียวจากทั้งหมด 0-9

หวยวิ่ง

ส่วนมากผู้เล่นมักจะนิยมซื้อควบคู่ไปกับการเล่นหวยแบบ 3 ตัวบน หรือ 2 ตัวบน ในปัจจุบันการเล่นหวยออนไลน์ ก็สามารถเปิดให้ผู้เล่นสามารถเลือกซื้อหวยวิ่งได้เช่นกัน

เช่น

หวยไทยมีรางวัล 3 ตัวตรงคือ 236 แล้วคุณเลือกแทงเลข วิ่งในงวดนี้เป็นเลข 3 นั่นหมายความว่าคุณถูกรางวัลเลขวิ่งนั่นเอง

เทคนิคการเล่น หวยวิ่ง หรือเลขวิ่ง

เ ท ค นิ ค เ น้ น บ น

หากมีเลขเด็ดในใจ หรือมั่นใจว่าจะต้องมีการออกรางวัลในหมายเลขใด ให้นำหมายเลขดังกล่าวไปจับคู่กับอีก 9 หมายเลข จะได้เป็นชุดตัวเลข 19 ตัว ยกตัวอย่างเช่น มั่นใจว่าเลข 3 เป็นเลขเด็ดในงวดดังกล่าว ให้ซื้อหวย 2 ตัวบน แบบตรง โดยใช้เลข 13 , 31 ,23 ,32 , 43 , 34 … 83 , 38 , 93 , 39 , 30 ,03 ซึ่งถ้าหากผลการออกรางวัลหวย 2 ตัวบน ในงวดดังกล่าวเป็น 34 ก็หมายความว่าจะได้รางวัลทั้งจากหวย 2 ตัวบน และเลขวิ่ง นั่นเอง

เ ท ค นิ ค วิ่ ง ค ว บ

ซื้อหวยแบบวิ่งควบคู่กับการซื้อหวยแบบตรง ยกตัวอย่างเช่น ซื้อหวย 3 ตัวบน หมายเลข 876 ก็ให้เลือกซื้อหวยแบบวิ่งในหมายเลข 8 , 7 , 6 เพียงตัวใดตัวหนึ่ง หรือทุกตัวก็ได้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัล

การเลือกซื้อหวยวิ่ง จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้เล่นถูกรางวัลมากยิ่งขึ้น

เปรีย บเทียบหวยวิ่งกับ การซื้อแบบตรง

  1. การซื้อหวย 3 ตัวบน แบบตรง จะมีโอกาสถูกรางวัลเพียง 0.4 เปอร์เซ็นต์ต่องวด
  2. การซื้อหวย 3 ตัวบน แบบวิ่ง จะมีโอกาสถูกรางวัล 30 เปอร์เซ็นต์ต่องวด
  3. การซื้อหวย 2 ตัวบน แบบตรง จะมีโอกาสถูกรางวัลเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ต่องวด
  4. การซื้อหวย 2 ตัวบน แบบวิ่ง จะมีโอกาสถูกรางวัล 20 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ ต่ อ ง ว ด

จากการเปรี ยบเทียบการซื้อแต่ล ะแบบจะเห็นว่า การซื้อเลขแบบวิ่ง มีโอกาสถูกรา งวัลในแต่ละงวด มากกว่า โดยหวยวิ่งที่มีโอ กาสถูกรางวัลมากที่ สุดคือการวิ่งเลขแบบ 3 ตัว ซึ่งมีโอกาสถูกรางวั ลถึงงวดละ 3 ใน 10 

ปอลอ ปอลอ. อ่านก่อนจ้าๆ

เลขเด็ดโดนใจแล้ว เรามีเว็บหวยที่ดีที่สุด ซื้อหวยออนไลน์ แทงหวยออนไลน์ หวยออนไลน์ เว็บแทงหวยไทย

จบครับขอบคุณคร๊าบบ

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

ไ ห ว้ พ ร ะ ธ า ตุ ปี เกิดนั้นดีมากมายขนาดนี้เลยหรือ

2.ไม้มงคลตามราศีเกิด

วิธีการแทงหวยหุ้นจีน โดยละเอียด

กุมารน้องเก้าแผลงฤทธิ์งวดนี้