หวยฮานอย คืออะไร แบบไหน อัตราจ่ายเท่าไหร่ รู้ไว้เพราะดังมากเว่อ

หวยฮานอย คืออะไร แบบไหน อัตราจ่ายเท่าไหร่ ไปดูพร้อมกันเลยนะครับเพราะเมื่อได้รับความนิยมากขึ้นหน้าใหม่ก็เยอะขึ้นช่วยกันสอนนะครับ

หวยฮานอย

หวย ที่ ออกรางวัล ในประเทศ เวียดนาม ที่ตั้งในประเทศนั้น คือ กรุงฮานอย ดังนั้นจึงเป็นที่มาของชื่อชื่อนี้ที่ว่า หวยฮานอย

ทั้ ง นี้  ใ น ก า ร อ อ ก ร า ง วั ล  นั้ น จะ ป ร ะ ก า ศ ใ น ทุ ก ๆ วั น ตั้ งแ ต่ เ วลา 18: 00 น. ถึ ง 18 :3 0 น . 

นอกจากนี้หวยฮานอย ยังเป็น หวย ที่ออกรางวัล บ่อยที่สุด ในบรรดา หวย ต่าง ๆ

ส่วนในประเทศไทยนั้นมีการเปิดรับแทงหวยฮานอยออนไลน์ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่นกัน ทั้งนี้ ความนิยม ของ การเล่นหวยฮ านอย นั้น ตีคู่ขึ้นมา กับ หวยประเภทอื่น ๆ อีกด้วย

โดยผู้เล่นส่วนมากนั้น จะถูกรางวัล จาก หวยฮ านอ ย ค่อนข้างเยอะ บางคน ถึงขั้นว่าได้กำไร เป็นกอบเป็นกำ เลยทีเดียว

หว ยฮ าน อย คื อ อ ะ ไ ร แ บ บ ไ ห น อั ต ร า จ่ า ย เ ท่ า ไ ห ร่

ห วยฮ าน อย นั้น จะเป็นการซื้อในรูปแบบของสลากกินแบ่ง แต่ถ้าซื้อในประเทศไทยจะมาในรูปแบบหวยออนไลน์ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงเวียดนามก็สามารถซื้อเลขเด็ดที่ถูกใจคุณได้ทันที มีรูปแบบการลงเดิมพันที่คล้ายคลึงกับหวยใต้ดินทั้งหมด เช่น เลข 3 ตัวบน, เลข 3 ตัวโต๊ด,เลข 2 ตัวบน-ล่าง และเลขวิ่งบน-ล่าง

ทั้งยังมีให้เลือกแบบทั้งเลขเดี่ยวกับหวยชุดที่คุณสามารถเลือกเลขได้เองทั้งหมด ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่อย่างใดอย่างนึงจึงทำให้คนมากมายติดใจและชอบหวยประเภทนี้กันมาก

อั ต ร า ก า ร จ่ า ย

อั ต ร า ก า ร จ่ า ย ข อ ง ห ว ย ฮ า น อ ย เ วี ย ด น า ม ถื อ ว่ า ใ ห้ ค ว า ม คุ้ ม ค่ า สู ง

เลข 3 ตัวบนที่ให้บาทละ 850

ส่วนเลข 3 ตัวโต๊ดจะให้อัตราการจ่ายบาทละ 120

เลข 2 ตัวบน ให้อัตราการจ่ายบาทละ 92

เลข 2 ตัวล่าง ให้อัตราการจ่ายบาทละ 92

เลขวิ่งบน ให้อัตราการจ่ายบาทละ 3.2

และเลขวิ่งตัวล่าง จะให้อัตราการจ่ายบาทละ 4.2

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

หน้า แรก

เว็บ หวยที่เรามั่นใใจที่สุดในใจ

มิตรชัญบัญชากับโชคลาภที่ทิ้งไว้

หลวงปูหลิวคืออะไร