ฮวงจุ้ยมือ นั้นสามารถบอกเราได้หลายสิ่งหหลายอย่างนะรู้มั้ย

ฮวงจุ้ยมือ เมื่อเกิดมาพร้อมลักษณะมือที่ดีแต่หากคุณใช้ชีวิตด้วยความประมาท คุณก็มีสิทธิ์อับจนและล่วงหล่น สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงชะตาที่คุณแก้ได้

ฮวงจุ้ยมือ

1. ฝ่ า มื อ ห น า

คนที่มีลักษณะนี้นั้นในตำราได้กล่าวขาวกันว่า มั ก มี ฐ า น ะ ทา ง ก า ร เงิ น ที่ ดี

แต่เบื้องหลังของชีวิตคุณที่นมานั้น จะต้องเหนื่อยและลำบากมาขนาดไหน คุณมักมีโชค มีคนคอยช่วยอยู่บ่อยครั้ง จะชีวิตของุณค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ แต่หากว่าชีวิตของใครในตอนนี้ที่กำลังลำบาก ขอให้อดทนต่อไป อย่าท้อแท้ เพราะจากลายมือของคุณนั้นหมายถึงคนที่หาเงินมาได้เ ท่ า ไ ห ร่ ก็ ไ ม่ มี วั นห ม ด

2. ฝ่ า มื อ มี สี แ ด ง ร ะ เ รื่ อ เ ป็ น ห ย่ อ ม ๆ

คนที่มีลักษณะนี้นั้นในตำราได้กล่าวขาวกันว่า เมื่อคุณแบมือออก แล้วฝ่ามือเป็นสีขาวมากกว่าสีแดง และมีความหยาบกระด้าง นั่นหมายความว่า ชีวิตของคุณนั้นทำงานหนักมาตลอด ถึงจะไม่มีใครทราบว่าคุณทำงานหนักเพียงไหน แต่ตัวคุณเองย่อมรู้ถึงเรื่องนี้ดี ว่าเบื่องหลังของคุณนั้นเหนื่อยมากเพียงใว่าที่จะมีวันนี้ได้ ต้ อ ง ท น อุ ปส ร ร ค ม า ม าก ม าย

แต่มือที่มีลักษณะเช่นนี้มักจะเป็นมือของคนรวย เ ป็ น ค น ที่ ข ยั น ทำ ง า น เป็นคนที่สู้ชีวิต และไม่ยอมให้ตัวเองต้องลำบาก ถึงแม้ชีวิตของคุณจะเหนื่อย แต่จะได้โชคดีๆ มีบุญวาสนาที่คอยส่งเสริมให้ตัวคุณนั้นมีความสุข

3. ก ล า ง ฝ่ า มื อ เ ป็ น ห ลุ ม

คนที่มีลักษณะนี้นั้นในตำราได้กล่าวขาวกันว่า ให้ลองแบมือออก หากว่าบริเวณกลางฝ่ามือของคุณมีลักษณะเป็นหลุม นั่นบ่งบอกว่าคุณกำลังจะรวย กำลังจะมีโชคด้านการเงินเป็นพิเศษ ใครที่มีมือมือลักษณะเช่นนี้ แสดงว่าเป็นคนที่มีบริวาร มี อำ น า จ มี บุ ญ บ า ร มี

4. มี เ ส้ น มั่ ง คั่ ง ขึ้ น

คนที่มีลักษณะนี้นั้นในตำราได้กล่าวขาวกันว่า หากระหว่างนิ้วนางและนิ้วก้อยของคุณ มีเส้นเล็กๆซ่อนอยู่ เส้นนั้นเรียกว่าเส้นแสดงความมั่งมีหากใครมีเส้นนี้มักมีความมั่งคั่ง และร่ำรวยมีความสุขและมีโชค และถ้าหากเส้นนี้มีความชัดเจนมากก็เป็นการบ่งบอกว่าชีวิตของคุณนั้นจ ะ มี โ ช ค เ กี่ ย ว กั บ เ งิ น

5. มื อ แ ล ะ นิ้ ว ย า ว

คนที่มีลักษณะนี้นั้นในตำราได้กล่าวขาวกันว่า หากว่าใครที่มีนิ้วที่ค่อนข้างยาว นิ้วเต็ม นิ้วมือเอิบอิ่ม หมายความว่า คนคนนั้นเป็นคนที่ทำงานหนัก สามารถหาเงินมาได้อย่างสบายๆ และมักจะประสบความสำเร็จได้ง่าย เป็นคนที่มีบุญวาสนา และมักมีคนรอบข้างคอยช่อยอยู่บ่อยครั้ง และถึงแม้ว่าจะเจอกับเหตุการณ์ที่ลำบากก็จะมีคนคอยเป็นห่วงและคอยรองรับอยู่เสมอ และโดยธรรมดาแล้วคุณเป็นคนที่มีบุญวาสนาสูงส่ง ควรหมั่นทำบุญ สร้างบุญกุศล แ ล ะ แ ผ่ ส่ ว น กุ ศ ล นี้ ใ ห้ กั บ เ จ้ า น า ย เวรจะเป็นการดี

ซื้อหวยออนไลน์ แ ท ง ห ว ย อ อ นไ ล น์ หวยออนไลน์ เว็บแทงหวยไทย หวยหุ้น หวยลาว หวยฮานอย ห ว ย ยี่ กี ได้ เลขเด็ด

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก

ต้นตะเ คียน 3 พ่อ แม่ ลูก ไม่ เชื่อต้อ งเชื่อ

หวยขูด คื ออะไ รรู้มั้ ยล่ะ จ้ะ

สลาก ออม สิ นคือ อะไร