เทพเจ้าที่ส่งเสริมความรวย ของดวงชะตาคุณได้ในชีวิตเรา

เทพเจ้า องค์อื่นๆในอารยะเราที่ช่วยส่งเสริม สิริมงคลในชีวิตคุณด้านความรวย เราจึงจะมานำเสนอต่อถึงเรื่อง เทพเจ้าที่ส่งเสริมความรวย ในชีวิตคุณได้

เทพเจ้าที่ส่งเสริมความรวย

1. ไช่จิง

คำ ว่ า ไ ฉ่ ( 財) พ้ อ ง เ สี ย ง กั บ ชื่ อ ข อ ง ไ ช่ จิ ง อี ก แ ล้ ว ป ร ะ ก อ บ กั บ ไ ช่ จิ ง เ ป็ น ขุ น น า ง ที่ ร่ำ ร วยมาก คนก็เลยยกย่องให้เป็นไฉ่ซิงเอี๊ย
แต่…ไช่จิงเป็นขุนนางกังฉินที่เก่งและเลวมาก ทำให้บ้านเมืองวิบัติ รบแพ้อาณาจักรกิม (大金) ทำให้ฮ่องเต้ซ่งฮุยจง (宋徽宗) และฮ่องเต้ซ่งชินจง (宋欽宗) ถูกจับไปเป็นเชลย ตอนหลังถูกเนรเทศและตระกูลก็ล่มจม ชาวบ้านเลยหาคนดีมีศีลธรรมเป็นเทพแห่งโชคลาภแทนไช่จิง

2. ฟ่ า น ห ลี ใ น ส มั ย ซุ น ชิ ว
เป็น ขุ น น า ง ข อ ง โ ก ว เ จี้ ย น (勾踐) อ๋องจากแค้วนเย่ว์ (越國) ซึ่งแพ้ศึกแคว้นอู่ จนเป็นที่มาของการส่งหญิงงามไซซีไปทำลายแคว้นอู่
เมื่ อ เ ส ร็ จ ภ า ร กิ จ ทำ แ ค ว้ น อู่ ล่ ม แ ล้ ว ฟ่ า น ห ลี จึ ง พ า ครอบครัวไปตั้งรกรากที่แคว้นฉี (齊國) ทำมาหากินจนร่ำรวย ชาวแคว้นฉีก็เชิญไปเป็นเสนาบดีหลายต่อหลายครั้ง แต่ฟ่านหลีก็ปฏิเสธและเอาทรัพย์สินทั้งหมดแจกจ่ายชาวบ้านที่ยากจนพร้อมกับหนีไปเมืองเถา (陶) ทำมาค้าขายก็ร่ำรวยอีก ฟานหลีก็เอาเงินทองช่วยเหลือชาวบ้านอีกเรื่อยๆ จนคนแถวนั้นเรียกว่าเศรษฐีเมืองเถา หรือเถาจูงกง (陶朱公)
ฟ่านหลีและไซซี

ไซซี นี่มีชีวิตอยู่ในยุคซุนชิว (ราชวงศ์โจวตะวันออก) ครับ ในยุคที่รัฐเล็กๆทำสงครามกันกว่า 200 รัฐ และในตอนนั้นรัฐอู๋ (吴) และรัฐเย่ว์ (越) ที่อยู่ทางตอนใต้ก็ทำสงครามกันด้วย รัฐอู๋นั้นมีกองกำลังที่เข้มแข็งกว่าเลยสามารถเอาชนะรัฐเย่ว์ได้และจับตัวเย่ว์อ๋องโกวเจี้ยนและมเหสีไปด้วย เย่ว์อ๋องและมเหสีหลังจากถูกจับตัวไปก็ถูกอู๋อ๋องแกล้งสารพัด เรียกได้ว่าเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของเย่ว์อ๋องซะเละเลยครับ แต่เย่ว์อ๋องก็ทนเพื่อให้ทางอู๋อ๋องตายใจ จนเย่ว์อ๋องและมเหสีได้ถูกปล่อยตัวกลับรัฐเย่ว์ในฐานะรัฐบรรณาการของรัฐอู๋

พอกลับมาได้ก็คิดที่จะกอบกู้รัฐอู๋คืน เสนาบดีฟ่านหลีจึงเสนอแผน “นารีพิฆาต” ครับ ทั้งสองได้คัดเลือกสาวงามมา 2 คนคือ ไซซี และเจิ้งตั้น แล้วส่งทั้งคู่ไปเรียนศิลปะวิทยาการต่างๆและอบรมเรื่องอุดมการณ์ช่วยชาติ (เรียกได้ว่าฝึกสายลับอ่ะครับ) แล้วจึงส่งนางทั้งสองเป็นบรรณาการไปรับใช้อู๋อ๋อง

อู๋อ๋องฟูไซนั้นหลงใหลในตัวไซซีมากจนไม่สนใจบริหารบ้านเมือง และเมื่ออู๋อ๋องฟูไซฝันร้าย ขุนนางต่างๆทำนายฝันให้จับเย่ว์อ๋องโกวเจี้ยนมาฆ่าทิ้งและส่งไซซีกลับไป ไซซีก็ได้ใช้ความฉลาดพลิกคำพูดของขุนนางทั้งหลายให้อู๋อ๋องเชื่อว่าเป็นฝันดีได้ อู๋อ๋องหลงไซซีมากจนเจิ้งตั้นน้อยใจจึงไปผูกคอตาย ความรับผิดชอบทั้งหมดจึงตกอยู่กับไซซีคนเดียว

10 ปีผ่านไปรัฐอู๋ก็อ่อนกำลังลงมาก เย่ว์อ๋องโกวเจี้ยนจึงยกทัพมาตีรัฐอู๋กอบกู้รัฐเย่ว์ได้ อู๋อ๋องฟูไซก็ฆ่าตัวตาย (รัฐอู๋ยังอยู่นะครับ โดยมีฟูซาลูกชายฟูไซขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อจากพ่อ)
พอจบศึกไซซีและเสนาบดีฟ่านหลีที่มีสัญญาใจต่อกัน ก็ลาออกจากราชสำนักหันมาทำอาชีพค้าขายด้วยกัน จนบั้นปลายชีวิตทั้งสองก็ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆและหายตัวไปในที่สุดครับ (บางตำนานก็บอกว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่ทะเลสาบซีหู)

3. พ ร ะ เ จ้ า โ จ ว ซื อ จ ง (周世宗)

ฮ่องเต้องค์สุดท้ายของราชวงศ์โจวในยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร ผลงานที่โดดเด่นคือทำนุบำรุงบ้านเมืองและวางระบบต่างๆให้กับราชวงศ์ซ่ง ชื่อของท่านคือไฉ่หยง (柴榮) ไปพ้องกับคำว่าไฉ่ (財) ที่แปลว่าทรัพย์สิน ประกอบกับท่านที่เป็นคนบำรุงบ้านเมืองให้ดีขึ้น ผู้คนเลยยกย่องท่านให้เป็นไฉ่ซิงเอี๊ยอีกองค์นึง

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

หน้า แรก

เว็บ หวยที่เรามั่นใใจที่สุดในใจ

มิตรชัญบัญชากับโชคลาภที่ทิ้งไว้

หลวงปูหลิวคืออะไร