เทพเจ้าสายนรกที่มีคนกราบไหว้ ในประเทศไทยมีกี่องคืออะไรบ้าง

เทพเจ้าสายนรกที่มีคนกราบไหว้ นี่แหละมีคนกราบไหว้เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพราะพวกท่านควบคุมพื้นดินและทรัพย์สินในผืนดินที่มีได้ทั้งหมด

เทพเจ้าสายนรกที่มีคนกราบไหว้

อ ง ค์ ดั ง ๆ เ ล ย ก็ คื อ

กิมจี่แปะ ที่ เ ป็ น เ ท พ แ ห่ ง ท้ อ ง พ ร ะ ค ลั ง ข อ ง น ร ก ค รั บ ในมือถือก้อนทองกับคฑายู่อี้
ฮ่าวจื่อเอี๊ย เทพกตัญญูที่ชาวกวางตุ้งและฮกเกี้ยนนับถือให้ท่านเป็นไฉ่ซิ่งอีกองค์

กิ ม จี่ แ ป ะ (金钱伯)

ช า ว ไ ท ย ส่ ว น ม า ก จ ะ ไ ม่ ค่ อ ย รู้ จักกิมจี่แปะสักเท่าไหร่ ท่านเป็นเทพแห่งท้องพระคลังของนรกครับ

หน้าที่หลักๆของท่านก็คือเวลาลูกหลานเผากระดาษเงินกระดาษทองหรือสมบัติต่างๆมาให้บรรพบุรุษในนรก

ทรัพย์สินมีค่าทุกอย่างจะต้องผ่านการตรวจสอบจากท่านก่อนครับ ถ้าทรัพย์สินอันไหนไม่ชอบมาพากลหรือไม่มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนก็จะถูกท่านเก็บเอาไว้ก่อน นอกจากนี้ถ้าลูกหลานของดวงวิญญาณดวงไหนที่กำลังมีความลำบากทางด้านการเงิน ท่านก็จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือเช่นกันครับ

ในอดีตตอนท่านเป็นมนุษย์นั้น ท่านก็เป็นคนยากจนคนนึงแหละครับ แต่ชอบบริจาคเงินให้เงินเพื่อช่วยเหลือคนจนคนอื่นๆ จนตัวเองต้องหิวโหยอดตายไป พอตายไปก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเทพแห่งท้องพระคลังในนรกนี่แหละครับ และสินแร่หรือทรัพย์สินทั้งหมดใต้ดินนั้นก็ถือว่าอยู่ในความดูแลของท่าน

รูปลักษณ์ของท่านคือชายหน้าตาใจดีบ้างก็มีหน้าเป็นสีทอง มีข้างหนึ่งถือก้อนทอง ส่วนอีกข้างนั้นถือคฑาหยูอี้ ดูน้อยลง

ฮ่าวจื่อเอี๊ย
ฮ่าวจื่อเอี๊ย (孝子爺) เทพแห่งโชคลาภของชาวกวางตุ้งและฮกเกี้ยน

ฮ่า ว จื่ อ เ อี๊ ย ห รื อ เ ท พ ก ตั ญ ญู เ ป็ น เ ท พ ส า ย น รกอีกองค์นึงที่ลูกจีนแต้จิ๋วทางบ้านเราไม่ค่อยรู้จักท่านกัน

ซึ่งต่างจากลูกจีนฮกเกี้ยนในมาเลเซีย สิงคโปร์ และลูกจีนกวางตุ้งในฮ่องกง มาเก๊าที่นิยมกราบไหว้ท่าน และเรามักจะเจอกิมซิ้นท่านตามศาลเจ้าแถบนั้น หลายๆศาลเจ้าติดป้ายว่า “ไฉ่ซิ่ง” ด้วยครับ

ซึ่งแน่นอนว่าเป็นคนละองค์กับไฉ่ซิ่งเอี๊ยะ 2 ท่านหลักๆที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้ว (ปี่กัน และจ้าวกงหมิง)
รูปลักษณ์ของท่านคือคนใส่ชุดกงเต็กผ้าดิบ

เพราะชาวจีนจะให้ความสำคัญกับการไว้ทุกข์มาก และเชื่อว่าการไว้ทุกข์สามารถปัดเป่าเคราะห์ร้ายออกไปได้

นอกจากนี้ หากใครที่กราบไหว้บูชาเทพเจ้าสายนรกอยู่จะรู้กันดีว่า เทพเจ้าสายนี้จะอัดแน่นด้วยพลังอิม (หยิน) พลังอิมนั้นก็คือเรื่องเงินทองครับ และฮ่าวจื่อเอี๊ยท่านก็เด่นเรื่องลาภลอยซะด้วย ไม่ว่าคอหวยหรือนักพนัน สมควรอย่างยิ่งที่จะกราบไหว้ท่าน
ท่านฮ่าวจื่อเอี๊ยของวัดมังกรจะอยู่ใต้ต้นโพธิ์ที่ด้านหน้ามีสามสหายซาฮะ หมา ม้า เสือ นั่นแหละครับ ลองเดินรอบๆต้นโพธิ์ดู เราจะเห็นองค์ท่านที่พันด้วยเสื้อกงเต็กและมีกิมหวยแปะอยู่ที่หัว

เว็บหวย เว็บหวยที่ดีที่สุด รวบรวมหวยออนไลน์ ซิ้อหวยไทย หวยหุ้น ได้มากมายมาให้แล้วครับที่ TOOKHUAY

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

เว็บ หวยนี้สมัครอ ย่างไ ร

ป ร ะ เ ภ ท ก า ร แ ท ง ห ว ย อ อ น ไ ล น์ ที่ ค น นิ ย ม

สูตร หวยข องเ หล่าเซี ยน

เลขเ ด็ดเซียมซี รอบนี้ ที่ไหน คลิ๊ก