เปิดตำนานเจ้าพ่อลูกอ่อน คืออะไรทำไมดังมากอันนี้แค่ชื่อรอง

เปิดตำนานเจ้าพ่อลูกอ่อน หรือ เจ้าพ่อยมทัศน์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในจังหวัดพะเยาให้ความเคารพ และนับถือมากในเรื่องใจดี มีเมตตา และเลขเด็ด

เว็บหวยที่ดีที่สุด ซื้อหวยไทยออนไลน์ ง่ายๆ เช็ค อัตราจ่ายหวย หวยออนไลน์ สมัครได้ที่นี่ ด้วย ได้ทันทีด้วยที่ TOOKHUAY

เปิดตำนานเจ้าพ่อลูกอ่อน

สำหรับประวัติ เจ้าพ่อยมทัศน์ หรือ เจ้าพ่อลูกอ่อน นั้นมีการเล่าขานมาแต่โบราณว่า ได้มี 2 พ่อลูกพายเรือมาตามลำน้ำเข้ามาในเขตพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ จากนั้นไม่นานเรือที่พายจู่ๆ ก็ล่ม จมลงในแม่น้ำ

ทั้งนี้ ส่งผลให้พ่อลูกที่มาด้วยกันจมน้ําเสียชีวิตตรงบริเวณตำบลแม่นาเรือ หลังจากนั้นเป็นต้น มา ทางคณะสงฆ์และชาวบ้านก็ได้สร้างรูปปั้นเหมือน พร้อมกับตั้งชื่อว่า เ จ้ า พ่ อ ย ม ทั ศ น์ หรือ เ จ้ า พ่ อ ลู ก อ่ อ น

โ ด ย ปั้ น เ ป็ น รู ป เ ห มื อ น ใ น ลั ก ษ ณ ะ ผู้ เ ป็ น พ่ อ นั่ งชันเข่า มือขวาถือไม้ มือซ้ายกอดลูกเล็กข้างลำลำตัว โดยทาด้วยสีทองเหลืองอร่ามทั้งพ่อลูก และตั้งไว้บนแท่นข้างซุ้มประตูเข้าวัดแม่นางเรือ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่า เป็นเทพที่ปกปักรักษาชาวบ้านตำบลแม่นาเรือให้อยู่ดีมีสุขมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน และยังดลบันดาลให้โชคลาภกับผู้ที่มาขออยู่เป็นประจำอีกด้วย

วิ ธี ก า ร ข อ โ ช ค

สำ ห รั บ วิ ธี ก า ร ข อ โ ช ค จ า ก รู ป ปั้ น ของเจ้าพ่อลูกอ่อนนั้น ประกอบไปด้วย พวงมาลัย ดอกไม้ ธูปเทียน ขนมต่างๆ ส่วนใครต้องการขอโชคจะต้องเอามือล้วงเข้าไปในไห ที่ตั้งอยู่บนแท่นหน้ารูปปั้นเจ้าพ่อยมทัศน์ แล้วล้วงจับเอาก้อนหิน ซึ่งเป็นสีขาว มีจำนวนมาก โดยมีการเขียนใส่ตัวเลข 2 ตัว 3 ตัว และบางก้ อน ไ ม่ มี ตั ว เ ล ข เ ขี ย น ติ ด ไ ว้ นั้ น เ อ ง

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

ต้นตะเ คียน 3 พ่อ แม่ ลูก ไม่ เชื่อต้อ งเชื่อ

สลาก ออม สิ นคืออะหยังน้อ

เ ล ข อ อ ก ย้ อ น ห ลั ง วั น พุ ธ

เว็บ หวยนี้สมัครอ ย่างไ ร