เลขดอกน้ำมนต์ พญาเต่าเรือน พารวยมาตลอดทั้งปี มาดูเหตุการณ์กัน

วันนี้เราจะนำมาเหตุการณืน่าสนใจเมื่อนานมาแล้วแต่ไม่นานมากมาให้ชมนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเรื่องราวสุดทึ่งของ เลขดอกน้ำมนต์

เมื่อช่วงต้นปี ประมาณ 12 มี.ค. 2563 ได้มีการรายงานถึงเหตุการ์แปลกๆ

ซึ่งทางผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรดานักเสี่ยงโชคต่างเดินทางไปขอ เลขดอกน้ำมนต์ 

จากพญาเต่าเรือน ตั้งอยู่ในบ้านหลังหนึ่งของผู้ใหญ่ท่านนึง

อยู่ที่บ้านเลขที่ 25 ถนนพิชัยตัดใหม่ ต.เมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ซึ่งบ้านดังกล่าว เป็นบ้านของ นายจำลอง คัมภีรพจน์ หรือ ลุงแจ้ อายุ 70 ปี

ห ลั ง จ า ก ง ว ด ที่ ผ่ า น ม า

บ ร ร ด า นั ก เ สี่ ย ง โ ช ค ไ ด้

เ ล ข จ า ก ด อ ก น้ำ ม น ต์ พ ญ า เ ต่ า เ รื อ น

จ น ถู ก ห ว ย กั น ม า แ ล้ ว ห ล า ย ง ว ด

นักเสี่ยงโชค ต่ า ง แ ว ะ เ วี ย น

ม า ห า เ ล ข เ ด็ ด ไ ม่ ข า ด ส า ย

แ ล ะ บ า ง ค น ที่ เ ห็ น เ ล ข ต่ า ง เ ขี ย น ตั ว เ ล ข

ที่ ไ ด้ จ า ก ด อ ก น้ำ มน ต์ใส่ไว้ในกระดาษ แล้ว ตั้งไว้ให้ดู โดยมีเลข 7, 0, 6, 1 และ 3

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก

ดาราถูกหวย อู้หูวแก้บนใหญ่

ต้ น ต ะ เ คี ย น 3 พ่ อ แ ม่ ลู ก ไ ม่ เ ชื่ อ ต้ อ งเ ชื่ อ

ป ร ะ เภ ท ข อ ง หว ยอ อ น ไ ล น์

หวยยี่กี กว่าจะรู้จริงฟัง มาเยอะ ต้อง อ่านเอง