เหตุการณ์ขอหวย เจ้าพ่อยมทัศน์ หรือที่เรียกกันว่า เจ้าพ่อลูกอ่อน

คอหวยมาขอโชค  เจ้าพ่อยมทัศน์ หรือที่เรียกกันว่า เจ้าพ่อลูกอ่อน ต่างไม่ผิดหวังได้ “เลขเด็ด” ลุ้นรวยงวด 1/12/63

ขณะที่เจ้าอาวาสวัดแม่นาเรือ เล่าประวัติความเป็นมา เจ้าพ่อยมทัศน์ หรือที่เรียกกันว่า เจ้าพ่อลูกอ่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณหน้าข้างซุ้มประตูเข้าวัดแม่นาเรือ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีรูปปั้นเจ้าพ่อยมทัศน์ หรือ เจ้าพ่อลูกอ่อน ตั้งอยู่บนแท่น

โ ด ย ท า สี ท อ ง ทั้ ง ห ม ด

แ ล ะ มี ด อ ก ไ ม้ , พ ว ง ม า ลั ย

คล้ อ ง ห้ อยค อ เ จ้ าพ่ อ ลู ก อ่ อ น พ ร้ อ ม น้ำ เ ขี ย ว น้ำ แ ด ง

แ ล ะ มี ไ ห เ งิ น ไ ห ท อ ง ซึ่ ง ข้ า งในมีลูกหินขาวที่เขียนเลขตัวเลขไว้

เพื่อให้ผู้ที่มาเซ่นไหว้ขอโชคลาภ

ทั้งนี้ เหล่าบรรดา นักเสี่ยงโชคมากหน้าหลายตา ได้ทำการล้วงไห เพื่อนำเลขไปลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 ธันวาคม 63 หลังจากที่ผ่านมาต่างก็ได้มีชาวบ้านเข้ามาขอโชคลาภซึ่งต่างก็ไม่ผิดหวังเช่นเดียวกับงวดนี้ สำหรับการล้วงไหครั้งนี้ ได้มีชาวบ้านจับได้ทั้งเลข 2 ตัว 3 ตัว คือ 20, 474, 974

ทางด้าน พระครูปัญญารัตนพิลาส (ตุ๊หลี) เจ้าอาวาสวัดแม่นาเรือ กล่าวว่า วัดแม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา เป็นวัดเก่าแก่มาหลายร้อยปี โดยมีเจ้าพ่อยมทัศน์ หรือเจ้าพ่อลูกอ่อน นั่งอยู่บนแท่นข้างซุ้มทางเข้าประตูหน้าวัด ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล โดยมีความเชื่อที่สืบทอดกันมาว่าเป็นผู้ปกป้องรักษาดูแลวัดแม่นาเรือ

อี ก ทั้ ง ยั ง ด ล บั น ด า ล แ ก่ ผู้ ที่ มา เ ซ่ น ไ ห ว้ ด้ ว ย

เช่น ข อ ใ ห้ ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ อา ทิ เรื่ อ ง ห น้ า ที่ ก า ร ง า น ก า ร โ ย ก ย้ า ย ตำ แ หน่ ง ตลอดจนขอให้ช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่ผ่านมาผู้ที่ได้มาเซ่นไหว้บนบานไว้เมื่อสัมฤทธิผลตามที่ขอก็จะนำหัวหมูขนมคาวหวานน้ำเขียวน้ำแดง นำมาเซ่นไหว้ถวายตลอดเวลา.

เว็บหวย เว็บหวยที่ดีที่สุด ซื้อหวยไทยออนไลน์ ง่ายๆ เช็ค อัตราจ่ายหวย ได้ทันทีด้วย

ที่ TOOKHUAY


เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

ส ล า ก อ อ ม สิ น คื อ อ ะ ไ ร

สู ต ร ห ว ย ข อ ง เ ห ล่ า เ ซี ย น

เ ว็ บ ห ว ย นี้ ส มั ค ร อ ย่ า ง ไ ร