Mega Millions รู้ไว้ หวยต่างประเทศที่เล่นแค่ในต่างประเทศจริงๆ

กฎพิ้นฐานของ Mega Millions นั้นคล้ายกับกับ Powerball นะครับ เป็นหวยของต่างประเทศที่เล่นเแพาะในต่างประเทศจริงๆ เราแค่อ่านไว้ก็พอครับ

Mega Millions

โด ย จะ เ ริ่ ม ร า ง วั ล แ จ็ ก พ อ ต ก่ อ น ห รื อ ก็ คื อ ร า ง วั ล ที่ 1 ที่ 40 ล้ า น ด อ ล ลา ร์ ส ห รั ฐ ฯ แ ล ะจ ะ ถู ก ส ะ ส มไ ป เรื่อยๆ จนกว่าจะมีผู้ถูกแจ็กพอต

แ ล้ ว จึ ง จ ะ ก ลั บ ม า เ ริ่ ม ที่ 40 ล้านใหม่อีกรอบนึงตามกติกา โดยสามารถถูกรางวัลได้ 9 แบบ ขึ้นอยู่กับว่าจะถูกกี่หมายเลขในแต่ละครั้ง

ห า กจะถูกรางวัลแจ็กพอต จ ะ ต้ อ ง ไ ด้ เ ล ข ค ร บ ทุ ก ห ม า ย เ ล ข

คือ ถู ก บ อ ล ข า ว  5 ห ม า ย เ ล ข แล ะ บ อ ล เ ห ลื อ ง  1 หมายเลข

รางวัลอื่นๆ ก็จะลดหลั่นกันไปตามจำนวนเลขที่ตรงกับผลรางวัลนั่นเอง

สิ่งเสริม: จากตารางที่สอง จะเห็นว่า มี Megaplier 2 3 4 และ 5

ซึ่ง หมายถึง ตัวคูณเพิ่มเมื่อถูกรางวัล ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อตัวคูณเพิ่มหรือไม่ซื้อก็ได้แล้วแต่ทุกคน

เหมือนเป็นตัวเล่นเสริมให้ได้ลุ้นกันมากขึ้น โดย Megaplier จะมีการสุ่มทุกครั้งและแจ้งพร้อมกับผลการจับรางวัลในทุกๆงวด ด้วยนั้นเอง

ข้อ ค ว ร ร ะ วั ง ไว้และรู้ไว้ : ก า ร เ ล่ น ลอ ต เ ต อ รี่ ใ น อ เ ม ริ ก า หากถูกรางวัลจะต้องเสียภาษี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินรางวัล

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

หน้า แรก

สูตร หวยข องเ หล่าเซี ยน

เลขออกย้อนหลังวันพุธ

เว็บ หวยนี้สมัครอ ย่างไ ร

เลขเ ด็ดเซียมซีทีเด็ด