ราศีมีเกณฑ์รวยเปรี้ยง ดวงคุณกำลังมาแล้ว เกาะไว้ให้ดี คลื่นลูกนี้

ราศีมีเกณฑ์รวยเปรี้ยง ในเดือนนี้ ท้ายปีเต็มทีแล้วน้าา ใครไปซื้อไปขอไปดูอะไรมาหาเลขกันรีบนะครับก่อนไม่ทันเพราะดวงคุณกำลังมาแล้ว

ราศีมีเกณฑ์รวยเปรี้ยง เตรียมตัวเป็นเศรษฐีใหม่ สิ้นปีนี้

ร า ศี มี น

ร า ศี มี น เรียกได้ว่าเป็น top ของ 12 ราศีเลยทีเดียวในเรื่องเงิน เป็นทอง เป็นราศีเดียวที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการบริหารเงิน คุณเองจากที่เก็บเงินไม่อยู่ เก็บเงินไม่เก่งนั้น

จากที่ได้รับบทเรียน แสนแพงมานั้น คุณเริ่มเปลี่ยนตัวเอง

ทันทีด้วย ทำให้เกิดผลอันสำเร็จ จากนี้ไป ผู้คนจะจับจ้องคุณ ทั้งในทางที่ดี และในท า ง ที่ ไ ม่ ดี

ขอ โ ป ร ด จ ง ร ะ วั ง ใ ห้ ม าก

หลั ง เ ดื อ น สิ ง ห า ค ม จนถึงปี 66 ชีวิตจะอู้ฟู่มาก เป็นยุครุ่งเรืองของชีวิตเลย

ร า ศี มั ง ก ร

เป็นที่แน่นอนว่า ราศีมังกรนี้นั้น ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาสุขสบาย มีเงินมีทองใช้แต่มาเหนื่อย รู้สึกหลายอย่ างขาดหายไป เงินทองไม่พอใช้ก็ช่วง 6 ปีก่อนจากนี้ คุณเหนื่อยมาก ยอมรับเลยว่าคุณเป็นคนที่อดทนอย่ างที่สุด

แ ต่ ห ลั ง จ า ก วั น นี้ ที่ คุ ณ ไ ด้ อ่ า น จากนี้ไปทั้งชีวิต ชีวิตจะกลับมาเป็นคุณ

อีกครั้ง คนที่เคยมีทุกอย่ าง มีเงินมีทองใช้ มีหนี้สินบ้าง แต่ก็จะหมดในเร็วๆนี้แหละ สุดท้ายนี้ขอให้หมั่นทำบุญ สร้างกุศลผลบุญให้มากๆ ย ามแก่ชราจะได้ใช้ผลบุญนั้นๆ

ราศีมีเกณฑ์รวยเปรี้ยง

ร า ศี สิ ง ห์

4 ปีที่ผ่านมา รู้สึกว่าการค้า การทำมาหากินดวงจะไม่ขึ้นเลยนะ ทำอะไร

ไปก็จม ก็เจ้งไม่เป็นท่า ไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่ แต่อย่ าห่วงเลย ในปีนี้ และปีต่อๆไป คนที่เกิดราศีสิงห์นั้นถือได้ว่ารับบทเรียนราคาแสนแพงไปมากแล้ว

จากนี้ไปหลายต่อหลายอย่ างจะดีขึ้นเป็นทวีคุณ การทำมาหากินจะเจริญรุ่งเรือง หากมองหาช่องทางทำกิน คุณจะพบแหล่งทำเงินนั้นๆ ได้เป็นอย่ างดีและคุณก็สามารถเข้ากับมันได้ดีเป็นอย่ างยิ่ง สุดท้ายแล้วจะเจริญงอกงาม มีกินมีใช้ตลอดช่วงชีวิต

ร า ศี พ ฤ ษ ภ

เป็นราศีที่เหนื่อยนะ กว่าจะได้อะไรมาสักอย่ าง อย่ างเมื่อ 5-6 ปีก่อนนั้น คุณแสนเหนื่อย แสนทนเป็นอย่ างมาก ไม่ว่าจะเรื่องเงินทองกา ร จั บ จ่ า ย ใ ช้ ส อ ย

คุ ณ นั้ นเ ป็ นผู้ ที่ ห า อ ยู่ ฝ่ า ย เ ดี ย ว เ ป็ น ส่ ว น ใ ห ญ่ ซึ่ ง เห นื่ อ ย ม า ก ๆ

แ ต่ ใ น ปี นี้ นั้ น ข อ บอ ก เ ล ย ว่ า ด ว งเ ป ลี่ ยน

ว า ส น า เ ปลี่ ย น จ า ก ค น เ ค ยเ ห นื่ อ ย ม า ก ๆ

ตอนนี้เริ่มน้อยลงอย่ างเห็นได้ชัด การงานเห็นผล การเงินอู้ฟู่ มีโอกาสได้ซื้อบ้าน หรือของใหญ่ๆเป็นชิ้นเป็นอัน

ร า ศี กุ ม ภ์

เป็นราศีกุมภ์ที่เก่ง คุณเป็นคนขยัน ฉลาดหลักแหลม เรียกได้ว่าใครอยู่ด้วยก็รู้สึกอุ่นใจ เพราะเป็นที่พึ่งพาได้เป็นอย่ างดี ในช่วง 3 ปีที่แล้ว การเงินของคุณรู้สึกว่าจะอ่อนค่ามาก มีเท่าไหร่ก็ใช้หมด ไม่รู้จักพอ

เป็นหนี้เป็นสิน จากการไม่ระมัดระวังการใช้จ่าย เชื่อว่าหลังจาก 3 ปีนั้นแล้ว ดวงคุณในปีนี้ดีมากๆ ในเรื่องการเงิน คุณจะได้รับค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล ไม่มีการโกงอย่ างแน่นอน ถ้าทำถูกต้อง การงานดีเป็นอย่ างยิ่งถึงสิ้นปีนี้ ปีหน้ามีเกณฑ์ย้ายงาน ขยับขย ายไปในที่ๆดีกว่า จะพบรักแท้ในช่วงสิ้นปี

ปอลอ ปอลอ. อ่านก่อนๆ

เราหวังดีจึงอยากให้ทุกทานั้นได้เก็บเกี่วและรักษาทั้งสิ่งที่มีอยู่หรือกำลังจะเช้ามาด้วยใจจริงเราจึงนำเนื้อหานี้มานำเสมอให้อีกทีนึง ขอบคุณครับ

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

น้ า แ ร ก

ส ล า ก อ อ ม สิ น

ต้นตะเ คียน 3 พ่อ แม่ ลูก ไม่ เชื่อต้อ งเชื่อ

หวยยุคใหม่คนรุ่นใหม่เล่นกัน