เจ้าของสวนนำของมา ถวายส้มโอหวังถูกหวย งวดนี้นับพันลูก #1

เนื่องจากสถานการณ์covidที่คงรู้ดีว่าสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างจนทุกคนทั่วโลกและเรานั้นลำบากหมดจนวันนี้มีเจ้าของสวน ถวายส้มโอหวังถูกหวย นับ 1000 ลูกแก่พระเงินพระทองเพื่อขอโชคในหลายๆเรื่อง และจึงถือโอกาสมาดูและเสี่ยงเซียมซีที่นี่ด้วย

เหตุการณ์ชาวบ้าน ถวายส้มโอหวังถูกหวย

เหตุการณ์ ที่เรานำมาเส นอนั้น เกิดขึ้นที่ ที่วั ดสว่าง อารมณ์ ต.ขุน แก้ว อ.นครชั ยศรี

เมื่่อไม่ กี่วันนี้เ องครับนั้นคือ วันที่ 5 ม.ค. ปี64 ได้มีการที่ผู้ สื่อข่าวรา ยงานว่า

บรรดา เกษตรก รผู้ปลูกไม้ด อกและไม้ผ ลต่างปร ะสบปัญหา สินค้ าขายไ ม่ออก เนื่อง จากส ถานกา ร ณ์ covid

โดยเฉ พาะที่ ชาวบ้านนั้นได้รับผล กระทบเย อะมากคงไม่พ้นผลไ ม้

ประเภท ส้มโอ ซึ่งถือเป็ นพืชเศรษ ฐกิจที่ทำ รายได้ให้กับชาว สวน

ผลไม้ประเภท ส้มโอนั้น เป็นอัน ดับต้นๆ ของ จ.นครปฐม ตลอด ช่วงระยะเวล าสักพักที่ผ่า นมาเลย

จากการเ ข้าไป สอบถามพู ดคุยกับทางส องสามีภ รรยาที่เป็น เจ้าของสว นผล ทวีการพยุง ตั้งอยู่ ที่ โคกพระเ จดีย์ อ.นครชัยศรี ทราชชื่ อทั้ง สองว่า นา ยผล กา รทวี มีอายุ 72 ปี และน างพยุง การทวี มีอายุ 70 ปี

ซึ่งครั้ งนี้ทั้งสอ งสามีภ รรยาได้นำ ส้มโอจำนวน 1,000 ลูก มาถวายบนบานแก่ พระพุท ธรูปศัก ดิ์สิทธิ์ ณ วัดสว่างอารมณ์ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังด้านโชค ลาภ มานา นมากแล้ว

ที่ใดยังมีการ จ่ายน้อย เลขอั้น ไม่มี อัตราจ่ายหวย มีให้เล่นแค่ หวยออนไลน์รัฐบาล แถมเสี่ยง เพราะ ไม่รู้ว่าเจ้ามือจะชิ่งหาย เชิดเงิน ไม่จ่ายปัญหามากมาย เหล่านี้จะเงียบทันที ซื้อหวยออนไลน์ ซื้อหวยไทยออนไลน์ หวยหุ้น อัตราการจ่ายหวยไทย แทงหวยออนไลน์ เว็บหวยออนไลน์ เว็บแทงหวยไทย หวยหุ้น หวยลาว หวยฮานอย หวยยี่กี หวยออนไลน์ อัตราการจ่ายหวยไทย เว็บหวย แทงหวย สมัคร หวยออนไลน์ได้

จึงไ ด้ขอพร พระเงิน พระทอง ขอให้ได้โช คลาภกลับมาสักที ได้โช คดีสมใจ และวอนช่วยให้โรคโควิด-19 ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ให้ผ่านพ้นไปโดยเร็ว

ผู้ประกอบพิธีใ ห้คือ พระครูยติธรรมา นุยุต หรืออ าจารย์แป๊ะ เกจิดังที่เป็นเ จ้าอาวาส อยู่ หลังเ สร็จสิ้นพิธี แล้วทาง อาจาร ย์แป๊ะ ได้มอบส้มโอ เหล่านี้ใ ห้กับสาธุชน ที่มากราบไห ว้สิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ในวัด ส่วนหนึ่ง

ไขปัญหาส้มโอ...ด้วยน้ำกร่อย

อีกส่วนหนึ่ งมอบให้กั บชาวบ้านผู้สู งอา ยุ และผู้ป่ว ยติดเตีย งที่อยู่ในตำบล ขุนแก้ว และโ รงพยาบา ลในเขต อ.นครชัยศรี โดยมี ชาวบ้า นเข้าแถว รอรับ เพื่อเป็นสิริ กุศลต่อไ ปเรื่อยๆ

สองส ามีภ รรยา เปิดเผ ยอีกครั้ง ก่อน จากว่า พว กตนนั้น มีอาชีพสุ จริต เก็บ เล็กผสม น้อย มาตลอดจน เติบดตขึ้ นมาพอลืมต าอ้า ปากได้บ้ าง นั้นคือ ทำสวน ส้มโอ และกล้ว ยหอ มเขียวร ายใหญ่ ปลูก อยู่ในเนื้อ ที่กว่า 20 ไร่

ไปต่อที่ EP.2 กันนะครับปายยย

ปอลอ ปอลอ. อ่านก่อนได้มั้ย

หลังจากที่ทุกคนได้รู้แล้วว่าอะไรดีกับอะไรเราหวังว่าทุกๆคนจะนำสิ่งที่เราเสนอไปนำมาปรับใช้กับสิ่งต่างๆในตัวคุณนะครับขอบคุณครับ

เราคือ  เว็ปหวย ดีที่สุดในขณะนี้ มาเลย

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

กุมารน้องเก้าแผลงฤทธิ์งวดนี้

วิธีการแทงหวยหุ้นจีน โดยละเอียด

วิธีการแทงหวยหุ้นจีน โดยละเอียด

หวยหุ้น 10 คู๋ คืออะไรไปดูพร้อมกัน

ห ว ย วิ่ ง คื อ อ ะ ไ ร อ ย า ก รู้ มั้ ย ถ้ามันไม่ยา