หวยออนไล น์ เล่นให้เสียน้อยที่สุดและต้องได้มากที่สุดง่ายนิสนึง

หวยออนไล น์ หากอยากเล่นให้เสียน้อยที่สุดได้มากที่สุดต้องมีหลักการณ์บ้างเพื่อเกื้อหนุนกลยุทธต่างๆ วิธีเพิ่มอัตราถูกและลดอัตราเสีย

หวยออนไล น์

ตั้งแต่ รัชกาลที่ 3 แล้ว ซึ่ง ต อ น แ ร ก เ ป็ นชื่ อ ใ น ภ า ษ า จี น นั้นก็คือ ฮวยหวย แต่มาปัจจุบันเรียกให้มันสั้นลงคือ หวยอย่างเดียว หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล มีออกรางวัลทุกต้นเดือนและกลางเดือน

แต่เราจะมา พูดถึง เทคนิคที่คนอเมริกันใช้เล่นกันนะครับในบรรดาผู้เล่นชาวต่างชาติ

วิธี เพิ่มเปอร์เซ็นต์ การถูก และ ลดการเสีย

อย่าไปเชื่อ “เลขเด็ด” บนแผง ให้มากนัก – ที่เค้ามัดรวมกันเป็นก้อนๆ ลอตเตอรี่ ที่วางขายบนแผงเนี่ย และเค้าบอกว่าเป็นเลขเด็ด ถ้ามันเด็ดจริงๆ ทำไมไม่เก็บไว้เองเน้ออ 5555 แอดมินไม่ได้แกงแต่อยากให้คิดและตัดสินใจด้วยความชอบตัวเองมากกว่าเชื่อมากไป

อย่าเปลี่ยนเลขบ่อย – คือหากว่าคุณได้เลขที่เหมาะสมแล้ว (มีวิธีสอนอยู่ในหนังสือของเค้าที่เค้าเขียน) อย่าเปลี่ยนเลข ให้เล่นเลขนั้นไปเรื่อยๆ ทุกๆ ครั้ง เพราะการใช้เลขเดิม จะมีโอกาสที่จะถูกรางวัลมากกว่า เค้ากล่าวว่าอย่างนั้น

เล่นให้บ่อย – อันนี้ไม่ได้สนับสนุนให้มาจมอยู่กับหวย เพียงแต่ เค้าแนะนำมาว่า หากคุณ เล่นคุณต้องเล่นเป้นประจำถึงจะมีโอกาสถูกมากกว่า ไม่ใช่เล่นๆ หยุดๆ

อ ย่ า ไ ป เ ล่ น เ ล ข ที่ เ ป็ น วั น เ กิ ด เ พี ย ง อ ย่ า ง เ ดี ย ว – ถ้าคุณเล่นเลขวันเกิด หมายถึงว่า คุณกำลังติดอยู่กับเลขแค่ 2 หลัก คือ 01-31 เท่านั้น ทำให้โอกาสที่จะหาเลขอย่างอื่นๆ เพิ่ม จะไม่ได้ และ ทำให้โอกาสน้อยลง Richard Lustig กล่าวไว้ว่า ถ้าจะเล่นจริงๆ ให้หาเลขที่เหมาะสมกว่านี้

เ ข้ า ใ จ ค ว า ม จำ กั ด ข อ ง ตั ว คุ ณ เ อ ง – คือหา ก ว่ า คุ ณเล่ น 100 ใบ คุ ณก็ ต้ อ ง มี โ อ ก า ส ถู ก ร า ง วั ล มากกว่าคนที่เล่น 1 ใบอยู่แล้ว แต่เค้าแนะนำว่า ให้เล่นไม่ใช่ 100 ใบทุกงวดและมาติดหนี้สิน ควรเล่นแค่พอจ่ายได้เช่นแค่ 20 ใบ ทุกงวดไปอย่างนี้เรื่อยๆ เค้าบอกว่า อย่าใช้เงินที่ซื้อกับข้าวมาใช้ เรื่ อ งพ วกนี้ อย่า ใช้ เ งิ น ค่ า เ ช่ า บ้ า นม า จ่ าย ค่ า ห ว ย คือคุณต้องมีเงินเ ย็นถึง จะเล่ นได้ เหม าะที่ สุด

ปอลอ ปอลอ. อ่านก่อนๆ

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เราควรจะยั้งคิดเสมอนะครับว่าเรากำลังทำอะไรและเล่นอะไรอยู่เพราะหากขาดสติอาจเกิดเหตุไม่คาดคิดได้ทุกเมื่อ

เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

ชีวประวัติเสด็จเตี่ย ทำไมผู้คนถึงเชื่อมาตลอดว่าท่านให้เลขมอบโชค 1

ต้นตะเ คียน 3 พ่อ แม่ ลูก ไม่ เชื่อต้อ งเชื่อ

สลาก ออม สิ นคืออะหยังน้อ