เลขเด็ดวันหยุดนี้ของคำชะโนด มีเลขมาแรง ที่หลายๆคนคิดไว้

มาดูกันว่าในเกาะคำชะโนดตอนนี้กระแสเป็นยังไงบ้าง เลขเด็ดวันหยุดนี้ของคำชะโนด มีเลขมาแรง แถมตรงกับวันสำคัญอีกมาดูเลยเลขอะไร

เลขเด็ดวันหยุดนี้ของคำชะโนด โด่ ง ดั ง กั น ม า เ ป็ น ร ะ ยะเวลานาน

โ ด ย

เหตุการณ์ในครั้งนี้ ได้มีการรายงานเกิดขึ้นมาทำให้มีหลายสำนักขาวได้ทำข่าวในพื้นที่ จากเกาะคำชะโนด วังนาคินทร์ดินแดนพญานาคราชพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา บ้านโนนเมือง จ.อุดรธานี

ว่า วันนี้ตรงกับวันสำคัญ และยังเป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไหว้พ่อปู่แม่ย่าหนาตากว่าทุกวัน

โ ด ย ห ลั ง จ า ก นัก ท่องเที่ยว ไหว้ขอพรขอโชคลาภทั้งสามจุด คือ

บ่ อ น้ำ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์

ต้ น ม ะ เ ดื่ อยั ก ษ์

ห น้ า ศ า ล พ่ อ ปู่ แ ม่ ย่ า เ สร็ จ เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว

จุดที่ นักท่องเที่ยว ที่ต้องการแสวง หาตัวเลข ในวันสำคัญ ก็เนืองแน่น ที่จุดตั้งโต๊ะ บวงสรวง

ณ บริเวณ ลาน บวง สรวง ซึ่งมีพ่อจ้ำ เป็นผู้พานำทำพิธี บางโต๊ะ ก็มีการทำ ขันน้ำมนต์ บางคนส่อง เห็นน้ำตาเทียน เห็นเป็นเลข 5 ตรงกับวันสำคัญ อีกด้วย บางคนเห็น เป็น 59,95,57,75 สุดแท้แต่สายตา


ด้าน น า ย พ ง ษ์ ศั ก ดิ์ ศรีชนะ กำ นั น ตำ บ ล บ้ านม่วง  กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่า

ตามประกาศของจังหวัดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทางภาคเหนือ

โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ทางคณะกรรมจะคัดแยกนักท่องเที่ยวทั้งสองจังหวัดลงทะเบียนชื่อแยกออกจากจังหวัดอื่นๆ สามารถเข้าไหว้พ่อปู่แม่ย่าได้แต่ต้องเข้าเป็นกลุ่มจังหวัด ที่สำคัญขอให้นักท่องเที่ยวมาที่เกาะคำชะโนดต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดที่เดินทางมา และกรุณารักษาระยะห่างและควบคุมการใกล้กกันด้วย


เ รื่ อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ

ห น้ า แ ร ก

สู ต ร ห ว ย ข อ ง เ ห ล่ า เ ซี ย น

เ ว็ บ ห ว ย นี้ ส มั ค ร อ ย่ า ง ไ ร

ส ล า ก อ อ ม สิ น คื อ อ ะ ไ ร